Forsiden

Forskrift om arbeidstid for avlastere

Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 25. juni 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 10-12 åttende ledd.

Se forskriften på lovdata.no