Høring - forskrift om autoriserte markedsplasser

Resultat: Forskrift 20. desember 2006 om autoriserte markedsplasser for omsettelige verdipapirer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.10.2006

Resultat: Forskrift 20. desember 2006 om autoriserte markedsplasser for omsettelige verdipapirer

Vår ref.: 06/3424 FM AlB

Høringsbrev


 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/3424 FM AlB

12.09.2006

Høring – forskrift om autoriserte markedsplasser

Finansdepartementet er med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet og lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel gitt kompetanse til å fastsette forskrifter om autoriserte markedsplasser.

Oslo Børs har i forbindelse med søknad om tillatelse til å drive autorisert markedsplass, utarbeidet høringsnotat og utkast til forskrift om autoriserte markedsplasser for fastsettelse av Finansdepartementet. Høringsutkastet ble oversendt Finansdepartementet i brev av 24. august 2006.

Det bes om høringsinstansenes merknader til forskriftsutkastet innen onsdag 24. oktober 2006.

Det bes om at høringsuttalelser også sendes elektronisk til e-postadresse: postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg

Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Barne- og likestillingsdepartementet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
International Maritime Exchange ASA (IMAREX)
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Til toppen