Høring - Forskrift om innleie fra bemanningsforetak

Resultat: Forskrift om innleie fra bemanningsforetak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2012

Vår ref.: 12/3260

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til forskrift om innleie fra bemanningsforetak. Forslaget må ses i sammenheng med de nye reglene i arbeidsmiljøloven om likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv., som ble vedtatt av Stortinget 12. juni 2012. Det vises til Prop. 74 L (2011-2012) og Innst. 326 L (2011-2012).

Vi ber om høringsinstansenes merknader senest innen 6. desember 2012. Merknader bes også sendt elektronisk til mns@ad.dep.no og isf@ad.dep.no.

Med hilsen


Mona Næss (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                      Ingrid Sandvei Francke
                                                                                      seniorrådgiver

 • Statsministerens kontor
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Riksmekleren
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Arbeidsretten
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Regjeringsadvokatembetet
 • Økokrim
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Unio
 • LFF Luftfartens funksjonærforening
 • Lederne
 • NITO
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Norsk Flygerforbund
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • ALT
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kabinforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund
 • Den norske jordmorforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • KA
 • Finansnæringens Arbeidsgiverforening
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Apotekerforeningen
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Taxiforbund
 • SAMFO
 • Bedriftsforbundet
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS
 • Norges Bondelag
 • Coop Norge SA
 • Arbeidssøkerforbundet (AFO)
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
 • Sparebankforeningen i Norge
 • KS
 • Norges Kommunerevisorforbund
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Aksjonærforeningen
 • FFO Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Norske film- og TV-produsenters Forening
 • Statens seniorråd
 • Norsk Skogbruksforening
 • Velferdsalliansen
 • Den Norske Advokatforening
 • Jurk – Juridisk rådgivning For Kvinner
 • Juss-Buss – Jusstudentenes rettsinformasjon
 • Jussformidlingen
 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
 • Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Norges Byggforskningsinstitutt
 • Institutt for samfunnsforskning
 • HR Norge
 • Universitetet i Oslo - Institutt for arbeidsrett - Institutt for offentlig rett
 • Universitetet i Oslo - Institutt for privatrett
 • Handelshøgskolen BI Oslo
 • Norges handelshøgskole