Høring - Forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige m.m.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.08.2020

Vår ref.: 20/2572

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring en ny forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige, endring i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon og endring i forskrift om gjennomføring av særreaksjonen forvaring.

Frist for å sende inn høringssvar er 14. august 2020.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2704754

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke står på listen.

Med hilsen

Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør

Hanne Kristensen Løseth
seniorrådgiver

Departementene

Tingrettene
Lagmannsrettene
Norges Høyesterett

Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Politidistriktene
Statsadvokatembetene
Riksadvokaten
Universitetene

Akademikerne
Barneombudet
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske legeforening
Den rettsmedisinske kommisjon
Domstoladministrasjonen
Fagforbundet i Norge
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarergruppen av 1977
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
KRIPOS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS)
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Juristforbund
Norges Politilederlag
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
PARAT
PARAT Helse
Politidirektoratet
Politiets Fellesforbund
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Politihøgskolen
Politijuristene
Regional sikkerhetsavdeling Brøset
Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Sametinget
Samfunnsviternes fagforening
Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg
Sikkerhets-, Fengsels- og Rettspsykiatri Nasjonalt kompetansesenternettverk SIFER
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens sivilrettsforvaltning
Statsadvokatenes forening
UNIO Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)