Høring - forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 første ledd for avtaler om drift av kommersielle fylkeskryssende ekspressbussruter

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender med dette på høring et utkast til forskrift om unntak fra konkurranselovens forbud konkurranseregulerende samarbeid etter § 10, jf. § 3 andre ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2008

Vår ref.: 200701696

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender med dette på høring et utkast til forskrift om unntak fra konkurranselovens forbud konkurranseregulerende samarbeid etter § 10, jf. § 3 andre ledd. Det foreslåtte unntaket gjelder samarbeid om drift av kommersielle fylkeskryssende bussruter, der samarbeidet er etablert før markedet ble deregulert i 2003. Unntaket vil innebære at busselskaper som samarbeider om ekspressbussruter kan fortsette med dette.

Ekspressbussmarkedet har vokst fram de siste 20 årene i takt med at myndighetene gradvis har liberalisert konsesjonspolitikken. I dag kan selskaper fritt etablere kommersielle fylkeskryssende ekspressbussruter. Tidligere ble det praktisert en streng behovsprøving av løyve for drift. Dette medførte at busselskapene måtte koble løyver og dermed samarbeide for å kunne tilby et sammenhengende ekspressbusstilbud. Etter dereguleringen gjelder forbudene i konkurranseloven også for dette markedet. Forbudet setter begrensninger for hvor nært selskapene kan samarbeide.

Konkurransetilsynet har ved kontroll funnet at Tide Reiser og Veolia Transport sitt samarbeid om Kystbussen er i strid med forbudet i konkurranseloven mot konkurransebegrensende samarbeid.  Tilsynets vedtak om påbud om opphør av samarbeidet om Kystbussen var den første inngrepssaken i ekspressbussmarkedet etter konkurranseloven § 12, jf. § 10.

FAD ble under behandlingen av denne saken gjort kjent med at det finnes en rekke tilsvarende samarbeid og ønsket å utrede om det var viktige samfunnshensyn, f. eks om transport- eller miljøpolitiske hensyn tilsier at denne type samarbeid burde unntas fra forbudet i konkurranseloven § 10. På denne bakgrunn mener FAD at det bør vurderes om det er nødvendig å gi et unntak fra konkurranseloven § 10 for eksisterende driftssamarbeid for å sikre en kontinuerlig drift og unngå en risiko for forstyrrelser i ekspressbusstilbudet.

Den nærmere utformingen framgår av vedlagte høringsnotat med forslag til forskrift. Høringsfristen settes til 1. oktober 2008.


Med hilsen

Steinar Undrum (e.f.)
avdelingsdirektør
Peder Østbye
seniorrådgiver

Vedlegg:

Høringsnotat (PDF)


 

Advokatfirmaet BAHR
AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap
AS TIRB Bussene
Bellona
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Departementene
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Firda Billag AS
Fjord1 Nordvestlandske AS
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkeskommunene
Gauldal Billag AS
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Norsk ReiselivsForum (NRF)
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Lesja Innkjøpslag A/L
L/L Setesdal Bilruter
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Natur og Ungdom
Nettbuss AS
Nordtrafikk AS
Norgesbuss AS
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norsk ReiselivsForum (NRF)
Nor-way Bussekspress AS
NSB AS
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Ofotens Bilruter AS
Regjeringsadvokaten
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Risdal Touring AS
Ruter AS
SB Nordlandsbuss AS
Sivilombudsmannen
Statsministerens kontor
Telemark Bilruter AS
Tide Reiser AS
Toll- og avgiftsdirektoratet
Transportbrukerenes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Trønderbilene AS
Unibuss Ekspress AS
Universitetet i Oslo, juridisk fakultet
Universitetet i Bergen, juridisk fakultet
Universitetet i Tromsø, juridisk fakultet
Veolia transport Sør AS
Vest-Agder pendlerforening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Østerdal Billag AS

Til toppen