Høring - forskrift om unntak fra krav til opplysninger om nærstående parter for foretak som helt eller delvis er eid av offentlig myndighet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.09.2012

Vår ref.: 12/524

Høring - forskrift om unntak fra krav til opplysninger om nærstående parter for foretak som helt eller delvis er eid av offentlig myndighet

Regnskapsloven § 7-30 b gjennomfører EØS-forpliktelsene som svarer til artikkel 43(1) pkt. 7b i direktiv 78/660/EØF (regnskapsdirektivet) og artikkel 34 pkt. 7b i direktiv 83/349/EØF (konsernregnskapsdirektivet). Regnskapsloven § 7-30 b trådte i kraft 1. juli 2010 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. august 2010 eller senere.

Av artikkel 43(1) pkt. 7b følger at definisjonen av ”nærstående parter” skal svare til definisjonen av begrepet etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Krav til opplysninger om nærstående parter er gitt i IAS 24 Opplysninger om nærstående parter. Paragraf 7-30b-1 i regnskapsforskriften svarer til definisjonen av nærstående parter som var i kraft etter forskrift om gjennomføring av vedtatte internasjonale regnskapsstandarder før endringene som omtales i neste avsnitt.

IAS 24 ble endret av International Accounting Standards Board (IASB) 4. november 2009, og vedtatt for anvendelse i EU gjennom forordning 632/2010 19. juli 2010. Forordningen er gjort gjeldende i Norge gjennom endring i forskrift 17. desember 2004 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder.

I brev til Finansdepartementet 28. mars 2012 viser Finanstilsynet til at endringen i IAS 24 medfører at det i dag kan være et strengere notekrav for nærstående selskaper som helt eller delvis er offentlig eide, og som rapporterer etter regnskapsloven, enn for selskaper som rapporterer etter IFRS. Finanstilsynet vurderer dette som uheldig. Finanstilsynet foreslår på den bakgrunn at det gis et unntak fra regnskapsloven § 7-30 b i regnskapsforskriften. Finanstilsynet har for dette formål foreslått hjemmel til å fastsette unntak fra opplysningskravene i forskrift.

Regjeringen fremmet 11. mai 2012 Prop. 107 L (2011-2012) om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. for Stortinget. I proposisjonen er det bl.a. foreslått at departementet gis hjemmel til å fastsette forskrift om unntak fra regnskapsloven § 7-30 b. Lovforslaget ble vedtatt i lov 22. juni nr. 35 om endringer bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m., og trer i kraft 1. juli 2012. Departementet sender med dette på høring Finanstilsynets forslag til unntak fra regnskapsloven § 7-30 b for selskaper som helt eller delvis er eid av offentlig myndighet, jf. vedlagte forskriftsutkast.

Finanstilsynet antar i brevet 28. mars at henvisningen til nærstående parter etter internasjonale regnskapsstandarder i regnskapsdirektivet, kan tolkes som en generell henvisning til de internasjonale regnskapsstandardene som sådanne, og ikke behøver å være begrenset til definisjonen av nærstående parter. I brevet heter det bl.a.:

”Det fremgår av ’IAS 24 Basis for Conclusions’ at mange foretak i land med omfattende statlig eierskap rapporterte at det var vanskelig å få oversikt over hvilke kontraktsmotparter som stod det offentlige nær og at det var store kostnader forbundet med å frembringe denne informasjonen. Som det også fremgår av Finansdepartementets brev er Norge et land med relativt omfattende statlig eierskap. Reelle hensyn taler klart for å forstå henvisningen til IFRS som en henvisning til hele IAS 24. Slike hensyn må være tungtveiende i tolkningen.”

Finanstilsynet konkluderer med at det ut fra en slik tolkning, ikke vil være i strid med våre EØS-forpliktelser å gi et unntak som svarer til unntaket etter IAS 24. Finanstilsynet foreslår på den bakgrunn et unntak fra regnskapsloven § 7-30 b for selskaper som står det offentlige nær, jf. utkastet til ny § 7-30b-2 i regnskapsforskriften.

For det tilfellet at departementet finner at ovennevnte tolkning ikke kan føre fram, foreslår Finanstilsynet som alternativ et unntak fra opplysningsplikten for slike selskaper for avtaler inngått på normale vilkår, jf. det alternative utkastet til utforming av ny § 7-30b-2 i regnskapsforskriften. Finanstilsynet viser i brevet 28. mars bl.a. til at direktivet åpner for unntak for avtaler inngått på normale markedsvilkår, men at Stortinget i Innst. 343 L (2009-2010) valgte ikke å gå inn for noe slikt unntak. Finanstilsynet bemerker at kriteriet ”normale markedsvilkår” vil kunne være gjenstand for tolkning og skjønnsutøvelse, og at det vil kunne være ressurskrevende for selskapene å bedømme hvorvidt det foreligger normale markedsvilkår.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det er behov for unntak fra § 7-30 b for selskaper som helt eller delvis er eid av det offentlige.

Dersom det anses å være behov for unntak, antar departementet som Finanstilsynet at det kan reises spørsmål om hvorvidt våre EØS-forpliktelser åpner for et fullstendig unntak fra opplysningskravet, jf. Finanstilsynets prinsipale forslag til utforming. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det foreligger særlige momenter som tilsier at et slikt unntak ikke vil være i strid med Norges EØS-forpliktelser. Departementet ber også om høringsinstansenes syn på om Finanstilsynets alternative utforming av kravet vil være ressurskrevende for selskapene som er foreslått omfattet av unntaket.

Departementet ber videre om høringsinstansenes ev. merknader til Finanstilsynets utkast til oppdatering av ordlyden i definisjonen av nærstående parter i regnskapsforskriften § 7-30b-1.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 28. september 2012. Vi ber om at ev. høringsuttalelser også sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no. Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
underdirektør


 

Utkast til endringer i forskrift utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56

I.B. Forslag til unntak fra opplysningskravet for foretak som helt eller delvis er eid av det offentlige

§ 7-30b-2. Foretak som står det offentlige nær

Kravene til opplysninger etter regnskapsloven 7-301, gjelder ikke for transaksjoner med:

 • en myndighet som har bestemmende innflytelse, betydelig innflytelse eller felles kontroll over det rapporterende foretaket, og
 • et annet foretak som er en nærstående part fordi den samme offentlige myndighet har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse over både det rapporterende foretaket og det andre foretaket.

I.A. Forslag til unntak fra opplysningskravet for foretak som helt eller delvis er eid av det offentlige for avtaler som er inngått på markedsmessige vilkår

§ 7-30b-2. Foretak som står det offentlige nær

Kravene til opplysninger etter regnskapsloven 7-30b gjelder ikke for transaksjoner som er inngått på normale markedsvilkår med

 • en myndighet som har bestemmende innflytelse, betydelig innflytelse eller fèlles kontroll over det rapporterende foretaket, og
 • et annet foretak som er en nærstående part fordi den samme offentlige myndighet har kontroll, felles kontroll eller betydelig innflytelse over både det rapporterende foretaket og det andre foretaket.

II. Forslag til ny definisjon av nærstående parter i regnskapslovforskriften § 7-30b-1

§ 7-30b-1. Definisjon av nærstående parter

En part er nærstående part til foretaket (det "rapporterende foretaket") i følgende tilfeller:

 • En person eller et nært medlem av en persons familie er nærstående til et rapporterende foretak dersom personen
  • har kontroll eller felles kontroll over det rapporterende foretaket,
  • har betydelig innflytelse over det rapporterende foretaket, eller
  • er en av nøkkelpersonene i det rapporterende foretakets eller dets morforetaks ledelse.
 • Et foretak og et rapporterende foretak er nærstående parter dersom et av følgende vilkår er oppfylt.
  • Foretaket og det rapporterende foretaket er medlemmer av samme konsern (som betyr at hvert morforetak, datterforetak eller søsterforetak er nærstående til de andre).
  • Et foretak er det andre foretakets tilknyttede foretak eller felleskontrollerte virksomhet (eller et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet til et konsernforetak som det andre foretaket er en del av).
  • Begge foretak er samme tredjemanns felleskontrollerte virksomheter.
  • Et foretak er et tredje foretaks felleskontrollerte virksomhet, og det andre foretaket er det tredje foretakets tilknyttede foretak.
  • Foretaket er en pensjonsordning for de ansatte enten i det rapporterende foretaket eller i et foretak som er nærstående til det rapporterende foretaket. Dersom det rapporterende foretaket selv er en slik ordning, er den arbeidsgiver som finansierer ordningen, også nærstående til det rapporterende foretaket.
  • En person som nevnt i bokstav a har kontroll eller felles kontroll over foretaket.
  • En person som nevnt i bokstav a i har betydelig innflytelse over foretaket eller er en av nøkkelpersonene i foretakets (eller foretakets morforetaks) ledelse.

Nære medlemmer av en persons familie er familiemedlemmer som kan forventes å påvirke eller blir påvirket av denne personen i deres forretninger med foretaket, og kan omfatte

 • personens barn og ektefelle eller partner,
 • barn av personens ektefelle eller partner,
 • personer som forsørges av personen eller dennes ektefelle eller partner.

Ved vurdering av et mulig forhold mellom nærstående parter skal oppmerksomheten rettes mot det reelle innholdet i forholdet og ikke bare mot forholdets juridiske form.

Fiskeri- og kystdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Aksjonærforeningen i Norge
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Revisorforening
Finansnæringens fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Konkurransetilsynet
KS
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Kommunerevisorforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Norsk RegnskapsStiftelse
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå

Til toppen