Høring - Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til en ny forskrift til avhendingslova på høring. Forskriften skal fastsette krav til tilstandsrapporter og bygningssakkyndige som må være oppfylt for at en tilstandsrapport skal få virkning etter avhendingslova. Formålet er å tilrettelegge for at det utarbeides tilstandsrapporter av høy kvalitet, slik at forbrukere får et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.05.2020

Vår ref.: 20/732

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette et forslag til en ny forskrift til avhendingslova på alminnelig høring. Forskriften fastsetter krav til tilstandsrapporter og bygningssakkyndige som må være oppfylt for at en tilstandsrapport skal få virkning etter avhendingslova. Formålet med forskriften er å tilrettelegge for at det utarbeides tilstandsrapporter av høy kvalitet, slik at forbrukere får et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp. Høringsutkastet er utarbeidet i nært samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.

Bakgrunn

Takstlovutvalget leverte i 2009 utredningen NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig. Utvalget anbefalte flere endringer i avhendingslova for å øke bruken av tilstandsrapportering ved salg av boliger i forbrukerforhold. Det var flere dissenser i utvalget. Utredningen var på høring i 2009. Høringsinnspillene var sprikende, og utredningen ble ikke fulgt opp med noen lovproposisjon i årene som fulgte.

Justisdepartementet sendte utredningen på ny høring ved årsskiftet 2017–2018. Høringen ble fulgt opp med en lovproposisjon i desember 2018. Prop. 44 L (2018–2019) Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) bygger på utvalgets utredning og innspill i de to høringene. Den inneholder flere forslag til lovendringer som skal bidra til en tryggere bolighandel med færre konflikter. De kanskje viktigste lovendringene er at selger ikke lenger gyldig skal kunne ta «som den er»- forbehold hvis kjøper er forbruker, og at kjøperen ikke kan påberope seg som mangel noe som fremgår av en tilstandsrapport. For at tilstandsrapporten skal ha en slik virkning, må den inneholde slik informasjon som departementet har fastsatt, og den må være utarbeidet av en bygningssakkyndig med riktig kompetanse. Endringene vil presumtivt føre til at selger ser seg tjent med å innhente en tilstandsrapport, dels fordi han eller hun ikke lenger kan ta et slikt forbehold, og dels fordi selgeren vil redusere sitt ansvar ved å legge frem en tilstandsrapport.

Loven inneholder en hjemmel til å gi forskrifter med krav til innholdet i tilstandsrapporter og til kvalifikasjoner hos de bygningssakkyndige som skal lage rapportene, herunder om en offentlig godkjenningsordning. Dette høringsnotatet inneholder forslag til slik regulering.

Om høringsforslaget

Høringsnotatet inneholder for det første forslag til en oppregning av de bygningsdelene og de rommene som må undersøkes for at tilstandsrapporten skal være forskriftsmessig (godkjent).

Notatet inneholder også forslag til regler om hvordan den bygningssakkyndiges undersøkelser skal skje. Det foreslås blant annet at den bygningssakkyndige skal ta hull for å søke etter fukt i våtrom og rom under terreng.

For det andre inneholder notatet forslag om å innføre et lovregulert yrke som sakkyndig på tilstandsrapportering i forbindelse med salg av boliger etter avhendingslova («bygningssakkyndig»). Vi foreslår krav om høyere fagskolegrad som minimum utdannelse  (120 studiepoeng) og to års relevant praksis for å lage tilstandsrapporter med virkning for selgers ansvar. Før endelig beslutning om å innføre et lovregulert yrke tas, vil vi – foruten høringsinnspillene – blant annet se nærmere på Byggkvalitetutvalgets rapport «Forsvarlig byggkvalitet. Kompetanse, kontroll og seriøsitet» som ble overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5. februar i år. I rapporten redegjør utvalget for hensiktsmessigheten av å stille kvalifikasjonskrav og hvilket handlingsrom EØS-retten oppstiller for dette. Vi ønsker å se kvalifikasjonskrav og regulering av aktørene i byggsektoren i sammenheng.

For det tredje inneholder notatet forslag om at de bygningssakkyndige må registrere seg i et offentlig register før de kan lage godkjente tilstandsrapporter. Med et slikt register kan forbrukerne enkelt finne frem til kvalifiserte bygningssakkyndige. I tillegg gir registeret staten mulighet til å føre tilsyn med de registrerte.

Høringsnotatet inneholder også et forslag om å presisere forskriftshjemmelen i avhendingslova § 3-10 første ledd. Hjemmelen vil åpne for å slette personer som ikke oppfyller forskriftskravene fra registeret. Videre vil hjemmelen åpne for å opprette en ordning for å behandle klager fra de som eventuelt blir slettet fra registeret. Hjemmelen for å føre tilsyn med de registrerte foreslås samtidig tydeliggjort. Det foreslås også å tilføye hjemmel for fastsettelse av gebyr til hel eller delvis finansiering av ordningen.

 Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringssaken med høringsnotat og høringsliste er elektronisk tilgjengelig på denne siden

www.regjeringen.no/id2689609

Høringsfrist er 10. mai 2020.

Høringssvar skal avgis elektronisk på saken på regjeringen.no. Dette gjøres under «send inn høringssvar» nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert på regjeringen.no.

Spørsmål om forslaget kan rettes til fagdirektør Cecilie Ingjerd Karlson på tlf. 22 24 72 41.

Med hilsen  

Harald Assev (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Cecilie Ingjerd Karlson

fagdirektør

 

Advokatforeningen
Ambita
Anticimex
Arbeids- og sosialdepartementet
Arkitektbedriftene
Barne- og familiedepartementet
Bergen kommune
Bodø kommune
Boligmentoren - Norges Huseierforbund
Byggenæringens Landsforening
Byggmesterforbundet
Byggmestrenes Takseringsforbund
Den norske dommerforening
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Eiendom Norge
El og IT forbundet
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
Finans Norge
Finansdepartementet
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Finanstilsynet
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsdepartementet
Help forsikring
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Justis- og beredskapsdepartementet
Kartverket
Klima- og miljødepartementet
Kommunesektorens organisasjon
Konkurransetilsynet
Kristiansand kommune
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes Forbund
Norges Bank
Norges Bygg- og eiendomsforening
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Hytteforbund
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges takseringsforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk kommunalteknisk forening
Norske arkitekters landsforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Murmestreres Landsforening
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets hovedorganisasjon
OBOS BBL
Olje- og energidepartementet
Oslo kommune
Protector
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Rørentreprenørene Norge
Rådgivende Ingeniørers Forening
Samferdselsdepartementet
Sivilombudsmannen
SMG Norge
Sparebankforeningen
Standard Norge
Statsministerens kontor
Stavanger kommune
Södeberg & Partners
Takentreprenørenes Forening
Tekna
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Tømrer- og byggfagforeningen
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Utenriksdepartementet