Høring - forskrifter om lenke til Finansportalen for verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2017

Vår ref.: 17/223 FMA

Finansdepartementet har etter verdipapirhandelloven § 10-16 b hjemmel til å gi forskrift om plikt for verdipapirforetak til å lenke til prisopplysninger i nettbaserte prisportaler. Stortinget har i Innst. 91L (2016-2017) vedtatt en lovhjemmel i verdipapir­fond­loven som gir departementet hjemmel til å gi forskrift om tilsvarende plikt for forvaltnings­selskaper for verdipapirfond. Hjemmelen i verdipapirfondloven har ikke trådt i kraft ennå. 

Finansforetak har etter finansforetaksforskriften § 16-3 plikt om å lenke til Finans­portalen. I vedlagte utkast til forskrifter pålegges henholdsvis verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond som tilbyr tjenester knyttet til produkter det informeres om på Finansportalen, å opprette lenke til portalen på sine nettsteder. I forskriftene stilles også krav til utformingen av lenken. 

Departementet antar at en plikt til å lenke til Finansportalen vil ha svært begrensede direkte økonomiske og administrative konsekvenser for verdipapirforetakene og for forvaltningsselskapene for verdipapirfond. For staten forventes det ingen økonomiske og administrative konsekvenser. Det er ventet at forslaget vil redusere søkekostnader for forbrukere, og at forslaget vil kunne øke konkurransen mellom tilbydere av finansielle produkter. 

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet og utkastene til forskrifter innen 15. august 2017. 

For å avgi høringsuttalelse gå til denne høringssaken på regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Med hilsen  

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Alle   departementene

Aksjonærforeningen i Norge

Datatilsynet

Direktoratet for økonomistyring

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen i Bodø

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Nordic Trustee

Norges Bank

Norges Handelshøyskole

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Venturekapitalforening

Norske Finansanalytikeres Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Pensjonskasseforeningen

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sparebankforeningen i Norge

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen   (Sivilombudsmannen)

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen