Høring - forskrifter til forsikringsvirksomhetsloven kapittel 12 mv. (skadeforsikring)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2011

Vår ref.: 11/3658 ReE

Høring - forskrifter til forsikringsvirksomhetsloven kapittel 12 mv. (skadeforsikring)

Finansdepartementet sender med dette på høring et utkast til forskrifter og endrings-forskrifter til forsikringsvirksomhetslovens regler om skadeforsikring. Utkast til forskrifter og tilhørende høringsnotat er utarbeidet av Finanstilsynet og oversendt Finansdepartementet ved brev 30. mars 2011 (om endringer i filialforskriften) og 5. april 2011 (om øvrige forskriftsendringer som følge av nytt kapittel 12 om skadeforsikring i forsikringsvirksomhetsloven). Høringsnotat med utkast til forskrifter samt Finanstilsynets brev er vedlagt.

Departementet ber om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no innen 1. november 2011. Vi ber videre om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av hørings¬brevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.

1.
Finanstilsynet foreslår bl.a. en forskrift om opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester (Finansportalen) med hjemmel i forsikringsvirksomhetsloven § 12 5 syvende ledd, jf. høringsnotat 5. april 2011 punkt 1 og 5.1. Videre foreslås endringer i forskrift 22. september 1995 nr. 827 (filialforskriften) som følge av Finanstilsynets vurderinger av hvilke lovregler i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 12 som kan og bør gjøres gjeldende for utenlandske selskapers virksomhet gjennom filial i Norge, jf. høringsnotat 30. mars 2011 om endringer i filialforskriften. Øvrige forskriftsendringer er i hovedsak av teknisk karakter, bl.a. knyttet til forsikringstekniske avsetninger.

2.
Når det gjelder den foreslåtte forskriften om opplysningsplikt til Finansportalen har Finanstilsynet i høringsnotat 5. april 2011 forutsatt at «skadeforsikringskalkulatoren må innrettes slik at opplysningene fra de enkelte selskapene ikke skal kunne utnyttes til å avdekke selskapenes prismodeller». Departementet antar at det kan være vanskelig for Finansportalen å garantere at skadeforsikringskalkulatoren ikke under noen omstendighet kan benyttes til å avdekke informasjon om selskapenes pristariffer. Departementet legger til grunn at Finansportalen til enhver tid sørger for forsvarlig datasikkerhet, slik at risiko for at forretnings¬sensitiv informasjon kan lekke ut holdes innenfor akseptable nivåer. Departementet ber spesielt om høringsinstansenes merknader på dette punktet.

Videre vil departementet peke på at det er nødvendig at alle skadeforsikrings-selskapene oppgir informasjon på en slik måte at opplysningene i kalkulatoren blir objektive og sammenlignbare. Departementet ber på denne bakgrunn spesielt om hørings¬instansenes merknader til utformingen av § 2 annet ledd i utkastet til forskrift om opplysningsplikt til Finansportalen, herunder om siste del av bestemmelsen, som lyder «i avtale med selskapene», bør utgå.

3.
I forbindelse med stortingsbehandlingen av Prop. 134 L (2009-2010) Endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring) ble det reist spørsmål ved departementets forslag til § 12-2 første ledd om selvforsikringsordninger var i samsvar med tilsvarende regulering i andre nordiske land. Bestemmelsen lyder nå:

«Et skadeforsikringsselskap kan forestå administrasjon av selvforsikringsordninger for foretak og institusjoner i tilknytning til at selskapet overtar forsikring for samme foretak eller institusjon. Kongen kan i forskrift gjøre unntak fra vilkåret i første punktum.»

Unntakshjemmelen i siste punktum ble tatt inn av Finanskomiteen etter innspill fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Spørsmålet om hjemmelen, av hensyn til konkurransesituasjonen og Norges EØS-rettslige forpliktelser, kan og bør benyttes, vil bli fulgt opp som en egen sak.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                  Per Øystein Eikrem
                                                                  avdelingsdirektør

Vedlegg

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finansportalen
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
HSH
Huseiernes Landsforbund
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
KS
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Handelshøyskole
Norsk Landbrukssamvirke
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NTNU
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM

 

 

Til toppen