Høring - forskrifter til tjenestepensjonsloven (uførepensjon)

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrifter til tjenestepensjonsloven, jf. vedlagte høringsnotat og utkast til forskrifter utarbeidet av Finanstilsynet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.11.2015

Vår ref.: 13/2824

Stortinget har i lov 5. mai 2015 nr. 31 vedtatt endringer i tjenestepensjonsloven om nærmere regler og rammer for uførepensjon tilknyttet skattefavoriserte private tjenestepensjonsordninger.Loven inneholder enkelte forskriftshjemler. Finanstilsynet har vurdert behovet for utfyllende forskrifter. Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrifter til tjenestepensjonsloven, jf. vedlagte høringsnotat og utkast til forskrifter utarbeidet av Finanstilsynet.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 13. november 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Telemark
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet