Høring - Forskriftsbestemmelser om utfylling og gjennomføring av skatteloven § 14-5 fjerde ledd bokstav g ved anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)

Resultat: Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 26. mai 2008 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 14–5 fjerde ledd bokstav g annet punktum

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2008