Høring - Forskriftsbestemmelser om utfylling og gjennomføring av skatteloven § 14-5 fjerde ledd bokstav g ved anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)

Resultat: Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 26. mai 2008 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 14–5 fjerde ledd bokstav g annet punktum

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2008

Vår ref.: 06/80 SL LCT/rla

Høring - Forskriftsbestemmelser om utfylling og gjennomføring av skatteloven § 14-5 fjerde ledd bokstav g ved anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)

 

Ved endringsforskrift 30. mars 2007 nr. 370 ble det i § 1–3 i forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, fastsatt at finansinstitusjoner som inngår i børsnoterte konsern har plikt til å anvende internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) i selskapsregnskapet fra og med 2007. Andre finansinstitusjoner fikk adgang, men ikke plikt, til å anvende IFRS i selskapsregnskapet. Disse institusjonene kan isteden følge de ordinære reglene i regnskapsloven med forskrifter.

Departementet er gitt hjemmel til å gi forskrift om utfylling og gjennomføring av særregelen i skatteloven § 14–5 fjerde ledd bokstav g ved anvendelse av endrede regnskapsregler. Som varslet i Ot.prp. nr. 26 (2005–2006) avsnitt 6.9.1.4, fremlegges med dette et høringsnotat med forslag til slike bestemmelser ved anvendelse av IFRS i selskapsregnskapet for finansinstitusjoner som omfattes av særregelen.

Ettersom finansinstitusjonene vil anvende IFRS i selskapsregnskapet første gang i regnskapsåret 2007, må de foreslåtte forskriftsbestemmelsene tre i kraft for inntektsåret 2007 og være vedtatt før skattyter skal levere selvangivelsen for det samme inntektsår. Av den grunn er det nødvendig med en kortere høringsfrist enn vanlig. Departementet ber derfor om å få høringsmerknader innen 4 uker, dvs. innen 28. april 2008. Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes som e-post til adressen "postmottak@fin.dep.no".


Med hilsen


Bjørn Berre e.f.
avdelingsdirektør

                                                           Vibeke Parr
                                                           lovrådgiver

Vedlegg

Saksbehandler: rådgiver Lars Christian Tønder, tlf. 22 24 42 83

Høringsinstansene

 

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030  OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstua 0308 OSLO
Finansforbundet Schweigaardsgt. 14 0185 OSLO
Finansieringsselskapenes forening Hansteens gt 2 0253 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon  (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611  OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101  OSLO
Norsk Investorforum Postboks 394 Sentrum 0103  OSLO
Norsk Regnskaps Stiftelse Postboks 5864 Majorstuen 0306 OSLO
Norsk Øko-Forum Postboks 2853 Tøyen 0608 OSLO
Norske Finansanalytikeres Forening Postboks 1276 Vika 0111  OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstua 0303  OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603  OSLO
Sparebankforeningen i Norge Universitetsgaten 8 0164  OSLO
Økonomiforbundet Østregate 23 2317  HAMAR


 

Til toppen