Høring - samleforskrift ny verdipapirfondlov

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.07.2010

Vår ref.: 09/3550 FM KRR

Høring - forskriftsregler om sammenslåing av verdipapirfond


Lov 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i verdipapirfondloven (lov 12. juni 1981 nr. 52) og enkelte andre lover åpner for sammenslåing av verdipapirfond. Lovendringene har ikke trått i kraft da Finansdepartementet anser at det er et behov for å fastsette nærmere regler i forskrift før lovendringen kan tre i kraft.

Vedlagt følger høringsnotat og utkast til forskrifter utarbeidet av Finanstilsynet. Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 30. juli 2010. Det bes om at høringsinnspillene sendes til postmottak@fin.dep.no.

 

Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                            Alexander Behringer  
                                                                            underdirektør

 

Vedlegg

Gjenpart: Finanstilsynet

Høringsinstanser


Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Banklovkommisjonen
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Siviløkonomene
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen