Høring - forslag om å gi revisor adgang til å avgi revisjonsberetning på annet språk enn norsk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2011

Vår ref.: 11/1790 PCB

Høring av forslag om å gi revisor adgang til å avgi revisjonsberetning på annet språk enn norsk

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag om å innta en bestemmelse i revisorforskriften som vil gi revisor adgang til å avgi revisjonsberetning på et annet språk enn norsk i tilfeller hvor den regnskapspliktige allerede har fått tillatelse til å utarbeide årsregnskapet på dette språket, jf. regnskapsloven § 3-4.

Departementet ber om merknader innen 1. september 2011. Det bes om at høringsinnspill sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no i tillegg til ordinær post.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                              Alexander Behringer
                                                                              underdirektør


Vedlegg

 

 

Høringsinstanser

Bedriftsforbundet
Den norske Revisorforening
Justis- og politidepartementet
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Kommunerevisorforening
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

 

Til toppen