Høring - forslag om å redusere kravet til oppbevaringstid i eiendomsmeglingsforskriften fra ti til fem år

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.04.2016

Vår ref.: 15/3533

Ved lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) ble kravet til oppbevaringstid for nærmere angitt regnskapsmateriale i bokføringsloven § 13 annet ledd første punktum endret fra ti til fem år. Endringen trådte i kraft 1. februar 2014, men slik at det ble gitt overgangsregler i forskrift 28. januar 2014 nr. 56 og forskrift 22. desember 2014 nr. 1865.

Etter gjeldende regler i eiendomsmeglingsforskriften (forskrift 23. november 2007 nr. 1318) § 3-7 tredje ledd skal eiendomsmeglingsforetak oppbevare kontrakter, dokumenter og journaler knyttet til eiendomsmeglingsoppdrag i minst ti år.

Finansdepartementet foreslår med dette at kravet til oppbevaringstid i eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 tredje ledd reduseres fra ti til fem år, slik at det blir samsvar mellom kravet til oppbevaringstid i bokføringsloven § 13 annet ledd første punktum og eiendomsmeglingsforskriften. Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 vil da lyde som følger (foreslått endring i kursiv):

§ 3-7. Arkivering

(1) Eiendomsmeglingsforetaket skal oppbevare ett eksemplar av kjøpekontrakter i original. Kontraktene skal påføres formidlingsnummer, jf. § 3-3, og oppbevares samlet i nummerorden.

(2) Eiendomsmeglingsforetaket plikter å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag slik at disse kan gjenfinnes når eiendommens adresse, registerbetegnelse eller én av partenes navn er kjent.

(3) Kontrakter og dokumenter skal oppbevares i papirform eller på annen betryggende måte i minst fem år. Det samme gjelder journaler, jf. § 3-2 til § 3-6.

 

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 7. april 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv. 

 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

 

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Alle departementene
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Eiendom Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Høgskolen i Telemark
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Kommunerevisorforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regnskap Norge
Skatterevisorenes Forening
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø