Høring - Forslag om endring av konkursloven §§ 79 og 138 og panteloven § 6-4

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et høringsnotat om endringer i konkursloven og panteloven. Det foreslås endringer i reglene om registrering av og melding om konkurs, jf. konkursloven § 79, og om sletting av opplysninger om konkurs, jf. konkursloven 138. Videre foreslås det endringer i reglene om lovbestemt pant for boomkostninger i tredjepersoners eiendeler og om rett til renter ved tilbakebetaling av forskutterte legatpantmidler, jf. panteloven § 6-4.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.11.2019

Vår ref.: 19/4145

Høring – Forslag om endring av konkursloven §§ 79 og 138 og panteloven § 6-4


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i konkursloven §§ 79 og 138 og panteloven § 6-4.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 29. november 2019. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med hilsen


Tone Ofstad
avdelingsdirektør

Håkon Bergsjø
rådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Oslo byfogdembete
Oslo tingrett
Sør-Trøndelag tingrett
Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum


Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges Bank
Norges institusjon for menneskerettigheter NIM
Personvernnemnda
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skatteetaten
Statens innkrevingssentral
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tolletaten
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Advokatforeningen
Akademikerne
AksjeNorge
Aksjonærforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eksportfinans
Eksportkreditt Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Gjeldsoffer-Alliansen
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
IKT-Norge
Inka Management
Innovasjon Norge
Juridisk rådgivning for kvinner
Juristforbundet
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Industri
Norsk Investorforum
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonskasseforeningen
Regnskap Norge
Rettspolitisk forening
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Skatterevisorenes Forening
SMB Norge
Spekter
Standard Norge
Virke Inkasso
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet