Prop. 74 L (2020–2021)

Endringer i konkursloven og panteloven mv. (registrering av konkursåpning og legalpant for boomkostninger)

I proposisjonen foreslås endringer av konkursloven §§ 79 og 138. Formålet med forslaget er å tilrettelegge for effektive prosedyrer for registrering av og utsending av meldinger om konkursåpninger. Forslaget går ut på å åpne for at enkelte oppgaver som i dag ligger hos retten eller bostyreren, i stedet kan utføres av Konkursregisteret. Det foreslås også å presisere at Konkursregisteret kan sende automatisk melding til registre og banker mv. Man trenger da ikke å foreta slike manuelle undersøkelser som gjeldende lov legger opp til. Videre foreslås det å åpne for at registre og aktører kan sende meldinger om rettigheter og eiendeler på skyldnerens hånd automatisk tilbake til en elektronisk portal som bostyreren har tilgang til. I proposisjonen foreslås det også å oppheve bestemmelsen i panteloven § 6-4 første ledd annet punktum om legalpant for boomkostninger i tredjepersons eiendeler.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget