Høring - Forslag til ny forskrift om å gi lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 delvis anvendelse for Forsvarets høgskole

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om å gi lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 delvis anvendelse for Forsvarets høgskole. Forslaget til forskrift erstatter forskrift av 16. desember 2005 nr. 1575 om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under samme lov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.11.2017