Høring - Forslag til ny forskrift om å gi lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 delvis anvendelse for Forsvarets høgskole

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om å gi lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 delvis anvendelse for Forsvarets høgskole. Forslaget til forskrift erstatter forskrift av 16. desember 2005 nr. 1575 om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under samme lov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.11.2017

Vår ref.: 2017/1746

Vår ref.: 2017/1746-5/FD V 2/CHTO

Høringsbrev - Forslag til ny forskrift om å gi lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 delvis anvendelse for Forsvarets høgskole

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om å gi lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15
delvis anvendelse for Forsvarets høgskole. Forslaget til forskrift erstatter
forskrift av 16. desember 2005 nr. 1575 om delvis innlemming av Forsvarets
høyskoler under samme lov.

Forsvaret skal ha institusjoner for høyere utdanning som er godt forankret i det sivile samfunn. Formålet med forslaget til ny forskrift er å gjøre Forsvarets høgskole til en relevant og attraktiv akademisk profesjonsinstitusjon som driver utdanning, forskning og utvikling, opplæring og formidling innen militær kjernekompetanse. Hovedtrekkene i forslaget er blant annet sammenslåing av Forsvarets høyskoler til en felles Forsvarets høgskole, opprettelsen av et høyskolestyre, forskriftsfesting av studentenes rettigheter og plikter, samt beskrivelse av myndighet.

Høringen sendes ut på vegne av og i overensstemmelse med Kunnskapsdepartementet.

Frist for å sende inn høringssvar er 08.11.2017.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2569931.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)
ekspedisjonssjef

Victoria A. Furuhovde
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Høringsbrevet i pdf

Høringsnotat (pdf)

Departementene
Forsvaret
Forsvarets forskningsinstitutt
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Forsvarsmateriell
Forsvarsbygg
Utdanningsdirektoratet
Riksrevisjonen
Norges forskningsråd
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT
Universitets- og høgskolerådet
Akademikerne
Norges offisersforbund
Befalets fellesorganisasjon
Personellforbundet
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Norsk tjenestemannslag, NTL
Fellesforbundet
Unio, Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Forskerforbundet
YS
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon
Norsk studentorganisasjon Politihøgskolen
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter
Samskipnadsrådet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Nordland
Universitetet i Bergen
Universitetet i Trondheim
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Til toppen