Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Kulturdepartementet foreslår i høringsnotatet å endre helligdagsloven, slik at det blir tillatt for butikker å ha åpent på vanlige søndager.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.06.2015

Vår ref.: 15/1432

Vedlagte høringsnotat ”Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker” sendes med dette på høring.

Kulturdepartementet foreslår i høringsnotatet  å endre helligdagsloven, slik at det blir tillatt for butikker å ha åpent på vanlige søndager. Påbudet om stengte butikker foreslås opprettholdt for de særskilte helligdagene, for høytidsdagene 1. og 17. mai, og for høytidsaftenene påske-, pinse-, og julaften fra kl. 16. Av praktiske grunner foreslås det å videreføre dagens unntaksregler for nærmere bestemte typer utsalgssteder på de dagene der butikkene ellers skal holde stengt.

Det er i høringsnotatet også tatt inn et alternativt forslag om at beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune. Gjennom en slik løsning vil de lokalt folkevalgte kunne ta stilling til om adgangen til søndagsåpent i kommunen skal utvides i forhold til dagens regulering, men det forutsettes at en eventuell kommunal reguleringsmyndighet ikke skal kunne medføre innstramming sammenlignet med dagens situasjon.

Høringsfristen er 30. juni 2015.

Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen                                                                        

Torbjørn Backer Hjorthaug (e.f.)
avdelingsdirektør

Kristian Skjeldal
seniorrådgiver

 Vedlegg

Departementene

Arbeidstilsynet

Biskopene

Bispedømmerådene

Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap

Forbrukerombudet (FO)

Forbrukerrådet (FR)

Kirkerådet

Konkurransetilsynet

 Fylkesmennene

Kommunene

 Riksadvokaten

 Akademikerne

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

UNIO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

SAMFO

Virke

 Handel og Kontor i Norge (HK)

NHO Handel

NHO Reiseliv

A/S Norske Shell

Coop Norge AS

Esso Norge AS

ICA Norge AS

NorgesGruppen ASA

Reitangruppen

Statoil Fuel & Retail

Uno-X Gruppen

Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening

Den norske Turistforening

Framtiden i våre hender

Frivillighet Norge

MERKUR-programmet

Moss lufthavn Rygge

Naturvernforbundet

Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Norges Bilbransjeforbund

Norges bygdekvinnelag

Norges Kvinne- og familieforbund

Norsk Petroleumsforening

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Rikstoto

Norsk Sentrumsutvikling

Norsk Tipping A/S

Norsk transportarbeiderforbund

Oslo Lufthavn Gardermoen

Statens institutt for forbruksforskning  (SIFO)

TORP Sandefjord lufthavn

Voksne for barn