Høring - forslag om endringer i regelverket om bindende forhåndsuttalelser fra Skatteetaten

Finansdepartementet sender på høring et forslag om at skattytere skal ha plikt til å gi opplysninger om bostedslandet til tilknyttede personer når de ber om bindende forhåndsuttalelser fra Skatteetaten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.11.2016

Vår ref.: 16/2952 SL ChD/KR

Finansdepartementet sender på høring et forslag om at skattytere skal ha plikt til å gi opplysninger om bostedslandet til tilknyttede personer når de ber om bindende forhåndsuttalelser fra Skatteetaten. Formålet med forslaget er at Skatteetaten skal bli i stand til å utveksle forhåndsuttalelser med skattemyndighetene i andre land etter OECD og G20-landenenes handlingsplan mot overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlag (BEPS).

Den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 21. november 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Trude Steinnes Sønvisen  e.f.
lovrådgiver

                                                                                       Christine Dickens
                                                                                       seniorrådgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Akademikerne

Attac Norge

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Hovedorganisasjonen Virke

Landsorganisasjonen i Norge

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk olje og gass

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Publish What You Pay

Regnskap Norge

Skattebetalerforeningen

Skatteetatens Landforbund

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Tax Justice Network – Norge

Tolldirektoratet

Transparency International Norge

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet

Til toppen