Høring - forslag om endringer i stedsnavnloven

Kulturdepartementet legger med dette fram forslag om endringer i lov om 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. Endringsforslagene gjelder § 3 om navnevern og § 6 om saksbehandlingsregler i stedsnavnsaker.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.01.2018

Vår ref.: 17/3607-6

Høring – forslag om endringer i stedsnavnloven

Kulturdepartementet legger med dette fram forslag om endringer i lov om 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. Endringsforslagene gjelder § 3 om navnevern og § 6 om saksbehandlingsregler i stedsnavnsaker.

Forslaget innebærer blant annet:

  • at kommunale og fylkeskommunale vedtak om valg av norske stedsnavn som hovedregel ikke omfattes av navnevernet i § 3 andre ledd. Kommunen og fylkeskommunen får dermed større frihet til å velge et stedsnavn som kan fortrenge et annet stedsnavn som har tradisjon som navn på det samme navneobjektet. 
  • at vernet for samiske og kvenske stedsnavn videreføres.
  • at kravene til opplysning av en navnesak før vedtak skjerpes, ved at navnekonsulentene skal rådgi om både skrivemåte, navneskikk og navnsetting.

Endringsforslagene har som mål å gi kommunene større selvråderett i saker som gjelder fastsetting, altså valg av, stedsnavn. Reglene knyttet til vedtak om skrivemåten av stedsnavn er ikke vurdert eller foreslått endret. Departementet vil eventuelt vurdere behov for andre endringer i stedsnavnloven på et senere tidspunkt.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 22. januar 2018.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør videresendes til underliggende etater eller andre som ikke er oppført på listen over høringsinstanser, se vedlegg.

Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på ”Send inn høringssvar”.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

Steinar Lien (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

Maria Jongers
seniorrådgiver

Departementene
Fylkeskommunane
Fylkesmennene
Kommunane
Sametinget
Bokmålsforbundet
Det Norske Akademi for Språk og Litteratur
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Forsvarets militærgeografiske teneste
Halti kvenkultursenter IKS
Klagenemnda for stadnamnsaker
Kvenlandsforbundet
KS
Navnebeskyttelsen Norge
NGU - Noregs geologiske undersøking
Norut
By- og regionsforskingsinstituttet NIBR
Noregs Mållag
Norges Bygdekvinnelag
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk-finsk forbund
Norske Kveners Forbund
Norsk kulturråd
Norsk lokalhistorisk institutt
Norsk namnelag (NNL)
Noregs vassdrags- og energidirektorat
Posten Noreg AS
Riksmålsforbundet
Samarbeidsnemnda for namnegransking
Språkrådet 
Statens kartverk
Storfjord språksenter
Universiteta og høgskulane
Vadsø museum - Ruija kvenmuseum
Vegdirektoratet
Kvensk institutt
Samisk høgskole
Namnekonsulenttenestene for norsk/kvensk/samisk
NRK, Yr redaksjonen
Landslaget for Lokalhistorie (samanslutning av historielag)
Namdal Historielag
Nord-Trøndelag Kulturvernråd
Landssamanslutninga av nynorskkommunar
Statistisk sentralbyrå
Aksjonsgruppa for korrekt bruk av stedsnavn i Overhalla, v/ Brynjar Mørkved
Norsk namnelag Frode Myrheim