Høring - forslag om utvidelse av rederiskatteordningen til å omfatte strategisk og kommersiell ledelse samt annen virksomhet med tilknytning til sjøtransport

Resultat: Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 26. mai 2008 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 8–11 tiende ledd, § 8–13 første ledd annet punktum og § 8–16 første ledd annet punktum og annet ledd, samt første ledd fjerde punktum og åttende ledd femte og sjette punktum i del X overgangsregler til endringene i skatteloven §§ 8–14, 8–15 og 8–17 vedtatt ved lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.01.2008