Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til endring av bokføringsforskriften om bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.03.2018

Vår ref.: 17/736 PF

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til høringsnotat; «Endringer i bokføringsforskriften – Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste». Høringsnotatet er utarbeidet av Skattedirektoratet, på oppdrag fra Finansdepartementet. I høringsnotatet er det vist til departementets vurderinger og oppfatning. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at departementet på vanlig måte vil ta stilling til forslagene etter høringsrunden, på bakgrunn av høringsnotatet og høringsinnspillene. 

Det foreslås i høringsnotatetat at bokføringsforskriften § 8-5-6 sjette ledd oppheves, slik at henvisningen til arbeidsmiljøloven § 10-3 fjernes. Dette innebærer at kravet til å føre personaliste ikke kan oppfylles ved utarbeidelse av arbeidsplan. 

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 04.03.2018.  For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på departementets hjemmesider.  

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater,medlemmer, organisasjoner mv.    

Med hilsen 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

 

 

Alle departementene
Akademikerne
Arbeidstilsynet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Finanstilsynet
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Øko-forum
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Verdipapirsentralen
Økokrim
Økonomiforbundet

Til toppen