Høring - forslag til endring av eiendomsmeglerforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.07.2008

Vår ref.: 07/2088 FM Gry

Forslag til endring av eiendomsmeglerforskriften


Vedlagt følger høringsnotat med forslag om endring av forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling, utarbeidet av Kredittilsynet.

Høringsnotatet omfatter en gjennomgang og vurdering av forskriftshjemler i eiendomsmeglingsloven som hittil har vært ubenyttet, samt forslag til enkelte endringer av forskriftsbestemmelser, herunder blant annet § 6-3, det såkalte 24-timersregelen, utleiemegling, etterutdanning for personer som kan være ansvarlig megler samt regler om forbud mot egenhandel.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til høringsnotatet innen 4. juli 2008. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no i tillegg til brev.

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

Vedlegg  

Gjenpart: Kredittilsynet

Det vises til Finansdepartementets brev av 4. desember 2007.

Vedlagt oversendes høringsnotat med forslag til endring av forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling. Saken ble behandlet av Kredittilsynets styre 14. mars 2008.

Høringsnotatet omfatter en gjennomgang og vurdering av forskriftshjemler i eiendomsmeglingsloven som nå er ubenyttet, samt forslag til enkelte endringer av vedtatte forskriftsbestemmelser, herunder blant annet § 6-3, den såkalte 24-timersregel.

Høringsinstanser


Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
HSH
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Telemark
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Rettshjelperforeningen
Riksadvokaten
Siviløkonomene
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirfondenes Forening
ØKOKRIM

Til toppen