Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag til endring av eiendomsmeglingsforskriften på bakgrunn av tjenesteloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.11.2009

Vår ref.: 09/4220 FM KRR

Forslag til endring av eiendomsmeglingsforskriften på bakgrunn av tjenesteloven


Lov 19. juni 2009 nr. 103 om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) gjennomfører tjenestedirektivet (direktiv 2006/123/EF) i norsk rett. Loven trer i kraft 28. desember 2009. Tjenesteloven § 29 nr. 26 gir endringer i eiendomsmeglingsloven (lov 29. juni 2007 nr. 73) ved at det gis hjemmel i eiendomsmeglingsloven § 2-3 nytt fjerde ledd til å fastsette forskrift om saksbehandlingsregler til utfylling av reglene i tjenesteloven, herunder om saksbehandlingsfrist og rettsvirkninger av fristoverskridelse.

Finansdepartementet ba i brev 8. juli 2009 Kredittilsynet om å vurdere behovet for forskriftsbestemmelser med hjemmel i § 2-3 fjerde ledd.  Vedlagt følger høringsnotat oversendt Finansdepartementet 27. august 2009 med forslag til forskriftsbestemmelser. Kredittilsynet foreslår også en ny forskriftsbestemmelse med hjemmel i eiendomsmeglingsloven § 2 4.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 4. november 2009.

Med hilsen


Alexander Behringer e.f
underdirektør                                                                      
                                                                                        Kristine Rørholt
                                                                                        førstekonsulent

Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet

Høringsinstanser


Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Justisdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Huseiernes Landsforbund
Høyskolen i Sogn og fjordane
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norsk Bedriftsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
Siviløkonomene
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Til toppen