Høring - forslag til endring av kapitaldekningsforskriftene

Resultat: Forskrift 19. desember 2008 nr. 1540 om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) Forskrift 19. desember 2008 nr. 1524 om endring av forskrift 22. desember 2006 nr. 1616 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.12.2008