Høring - forslag til endring av kapitaldekningsforskriftene

Resultat: Forskrift 19. desember 2008 nr. 1540 om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) Forskrift 19. desember 2008 nr. 1524 om endring av forskrift 22. desember 2006 nr. 1616 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.12.2008

Vår ref.:

Høringsinstanser iht liste

 

 


       
Deres ref                                            Vår ref                                                Dato
                                                         08/5965 J AG                                      15.12.2008


 

Høring - forslag til endring av kapitaldekningsforskriftene 


Finansdepartementet sender i dag forslag til endring av kapitaldekningsforskriftene på høring. Departementet ber om merknader innen onsdag 17. desember 2008 kl 1200.

Enkelte land har gitt statsgarantier til kredittinstitusjoner som følge av midlertidige krisetiltak. Opplysninger innhentet av Kredittilsynet viser at myndigheter i ulike land har ulik praktisering av om slike midlertidige statlige garantier skal gi grunnlag for lavere risikovekting i kapitaldekningssammenheng. Departementet mener at dersom investeringer i kredittinstitusjoner som har fått statlige garantier som følge av midlertidige krisetiltak gis en lavere risikovekt ved beregning av kapitaldekningen enn fordringer på norske kredittinstitusjoner vil det gi norske kredittinstitusjoner en konkurranseulempe.

I Kredittilsynets brev til departementet 8. desember 2008 står blant annet følgende om endring av kapitalkravforskriften:

”Det følger av fortalen til direktiv 2006/48/EC punkt 15 og direktiv 2006/49/EC punkt 8 at medlemsstatene kan ha strengere regler enn det som blant annet følger av artikkel 75 og som gjelder pilar 1- kravet. Kredittilsynet antar ut ifra dette at det er anledning til å anvende høyere risikovekter for grupper av engasjementer slik at beregningsgrunnlaget blir høyere, der landene finner grunn til det.”

I Kredittilsynets brev til departementet 13. november 2008 står blant annet følgende når det gjelder endring av kapitaldekningsforskriften som gjelder for forsikringsselskap og pensjonskasser mv.:
Minstekravsforskriften som pensjonskassene og forsikringsselskapene mv. er underlagt,
gjennomfører ingen direktivbestemmelser for forsikringsselskaper og pensjonskasser, så
forskriftens § 5 kan eventuelt endres slik at det presiseres at eiendelspostene som skal ha
0 prosent risikovekt etter bokstav A, ikke omfatter fordringer på kredittinstitusjoner som er garantert av stater som følge av midlertidige krisetiltak.”

I brev 8. desember 2008 til departementet skriver Kredittilsynet videre:

Fundingsituasjonen for norske banker

Norske banker funder hverandre i noen grad, men det er stor forskjell på hvordan de største bankene og mindre banker finansierer seg. De største bankene har betydelig opplåning i utlandet og plasserer også store beløp i utenlandske banker, herunder i utenlandske datterselskaper og filialer, mens mindre banker overhodet ikke benytter seg av utenlandsfinansiering. (…)

En endring av kapitalkravsforskriften slik at det for engasjementer med kredittinstitusjoner ikke kan tas hensyn til statsgarantier som følge av midlertidige krisetiltak, vil fjerne en urimelig konkurransefordel for utenlandske banker med statsgaranti i forhold til norske banker. De store norske bankene har gjennom flere år tatt opp betydelige lån i utlandet som gjennom USD/NOK-swapper har tilført likviditet til det norske markedet og til andre norske banker. Det er bare de større norske bankene som er ratet som vil ha mulighet til å benytte de utenlandske kapitalmarkedene, og det er viktig at det ikke gis incitamenter som gjør at det blir mindre attraktivt for norske banker å plassere midler i andre norske banker sammenlignet med utenlandske banker. Selv om regjeringens tiltakspakke vil lette fundingsituasjonen for de norske bankene, er garantiordningene for kredittinstitusjoners opplåning som er gjennomført i enkelte
andre land, mer omfattende, som for eksempel i Danmark hvor alle fordringer på pengeinstitutter som ikke er i form av ansvarlig kapital, er omfattet av statlig garanti frem til 30. september 2010.

Dersom opplåningen for banker som markedet vurderer som tapsutsatt, garanteres gjennom statlige ordninger, vil banken få lettere tilgang til funding fordi risikoen ved å plassere midler i banken er redusert. Ved i tillegg å tillate lavere risikovekt som følge av garantien, vil "svake" banker få et konkurransefortrinn sammenlignet med andre veldrevne banker som ikke har hatt behov for statsgaranti.(...)
 
Kredittilsynet vil (til dette) bemerke at risikopåslaget for banker som har finansiert seg med lån med statsgaranti, etter det vi har sett, har resultert i en høyere rente enn den renten som den aktuelle staten må betale ved låneopptak. Markedet vurderer derfor bankenes låneopptak som mer risikofylt til tross for statsgarantien, og forskjellen i risikopåslag kan særlig være stor for land hvor bankene forvalter betydelig mer enn nasjonalstatens bruttonasjonalprodukt (BNP). Også en vurdering av den økonomiske realiteten, altså det risikopåslag markedet krever, kan derfor tilsi at det garanterte engasjementet ikke bør gis risikovekt 0 %.

Banker som har fatt godkjent en IRB-modell for beregning av kapitaldekningen, har fått en betydelig reduksjon av beregningsgrunnlaget og dermed en høyere kapitaldekning regnet etter IRB. Samtidig pågår det som følge av den internasjonale finanskrisen blant annet i Baselkomiteen et arbeid med å styrke Basel II-regelverket, og det vurderes også om det bør innføres supplerende mål på gjeldsgrad for å motvirke at bankenes gearing ikke blir for høy. Kredittilsynet mener tilsynsmyndighetene i situasjonen som vi er inne i, hvor bankene har fått betydelige lettelser i kapitalkravene, men kravene vurderes skjerpet, bør være tilbakeholdne med å tillate ytterligere reduksjoner i kapitalkravene. Ratingbyråene vil i sin vurdering skille mellom reglene i de ulike landene, og det forholdet at enkelte utenlandske banker kan få en høyere kapitaldekning ved å ta hensyn til midlertidige statsgarantier, vil derfor neppe ha betydning for norske bankers ratinger.

Departementet understreker at det er viktig å hindre regelverksarbitrasje mellom norske institusjoner. Selv om kredittinstitusjoner og verdipapirforetak er i en annen situasjon enn forsikringsselskaper og pensjonsforetak ved at kapitalkravene for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak er gjennomføringer av direktivbestemmelser, mener Kredittilsynet at en endring i regelverket hvor det presiseres hvilke statsgarantier som kan gi lavere vekt, kan innføres likt for alle finansinstitusjoner og verdipapirforetak. Vi er samtidig av den oppfatning at det ved vurdering av om regelendringen bør gjennomføres, særlig bør legges vekt på hensynet til institusjonenes likviditetssituasjon.”

For å hindre regelverksarbitrasje, som følge av at enkelte land har gitt statlige garantier for fordringer på kredittinstitusjoner som ledd i en midlertidig kriseplan, foreslår departementet å endre kapitaldekningsforskriftene slik at uheldige konsekvenser av statlige garantier som følge av midlertidige krisetiltak begrenses.

Departementet foreslår, i tråd med tilrådning fra Kredittilsynet å endre:

 • Forskrift 22. desember 2006 nr 1616 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingselskap, og
 • Forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskap i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften)

Endringen består i at det i begge forskriftene tas inn en presisering slik at finansinstitusjonene og verdipapirforetakene ved beregning av kapitaldekning ikke kan ta hensyn til garantier for fordringer som er stillet som følge av midlertidige krisetiltak.

Departementet ber om høringsinstansens merknader til forslagene innen onsdag 17. desember 2008 kl 1200. Det bes om at høringsmerknadene oversendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no i tillegg til ordinær post.

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                     Per Øystein Eikrem
                                                                                     avdelingsdirektør

Kopi: Kredittilsynet


 

Forskrift om endring av forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften)


Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 24. april 2008 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) § 4 , jf. § 1 annet ledd, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-9a åttende ledd, § 2-9b femte ledd og § 2-9c annet ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-15 , § 9-16 og § 9-17 .

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF).

I

I forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) endres § 17-9 som følger:

Endringene er uthevet og understreket:

§ 17-9. Krav til garantier
(1) Det kan tas hensyn til garantier, som oppfyller kravene i annet ledd, stillet av:
a. stater og sentralbanker når garantien ikke er stillet for engasjementer med kredittinstitusjoner som følge av midlertidige krisetiltak,

b. regionale og lokale myndigheter,

c. multilaterale utviklingsbanker,

d. internasjonale organisasjoner,

e. offentlig eide foretak som etter del II har risikovekt opp til og med 20 prosent,

f. institusjoner,

g. foretak med rating som tilsvarer risikoklasse 2 eller bedre fra et godkjent ratingbyrå,

h. Ikke-ratet foretak som etter grunnleggende IRB-metode har en PD tilsvarende rating som tilsvarer risikoklasse 2 eller bedre, og

i. institusjoner, forsikringsselskaper og reassurandører og eksportkredittbyråer som beregnes etter § 15-1 tredje ledd når garantisten:

 1. innehar tilstrekkelig kunnskap om forpliktelsen og hva denne innebærer, 
 2. er omfattet av regulering tilsvarende kapitaldekningsregelverket eller har rating som tilsvarer risikoklasse 3 eller bedre fra godkjent ratingbyrå etter del II, og
 3. etter grunnleggende IRB-metode har en PD tilsvarende rating som tilsvarer risikoklasse 3 eller bedre etter del II.

II

Endringene trer i kraft straks.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Forskrift om endring av forskrift om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern


Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2006 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven ) § 6-3 annet ledd og § 17-2 , jf. delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 777 , lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven ) § 2-9a åttende ledd og § 2-9b femte ledd, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-3 og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven ) § 4 , jf. § 1 annet ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2000/12/EF endret ved direktiv 2004/69/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 16 april 2007 nr. 407 , 29 juni 2007 nr. 876 , 24 april 2008 nr. 393 .


I

I forskrift 22. desember 2006 nr. 1616 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern endres § 5 bokstav A som følger:

Endringene er uthevet og understreket.

§ 5. Risikovekter for eiendelspostene

A. Eiendelsposter med risikovekt 0 pst.:

 • Kassebeholdning og tilsvarende eiendelsposter 
 • Fordringer på og fordringer garantert av De europeiske fellesskap samt stater og sentralbanker innen EØS eller OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år. Det kan ikke tas hensyn til garantier for fordringer på kredittinstitusjoner som er stillet som følge av midlertidige krisetiltak 
 • Fordringer sikret ved pant i verdipapirer utstedt eller garantert av De europeiske fellesskap samt stater og sentralbanker innen EØS eller OECD-området med unntak av stater som har reforhandlet sin utenlandske statsgjeld de siste 5 år
  - Fordringer på stater og sentralbanker utenom EØS og OECD-området som lyder på debitors valuta og som er finansiert ved innlån i samme valuta 
 • Fordringer garantert av stater og sentralbanker utenom EØS og OECD-området som lyder på og som er finansiert ved innlån i garantistens og debitors felles valuta 
 • Fordringer med sikkerhet i finansinstitusjonens egne innlån 
 • Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger i skadeforsikring 
 • Fordringer på og fordringer garantert av de multilaterale utviklingsbanker som nevnt i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) § 5-4 tredje ledd.


II

Endringene trer i kraft straks

 

 

Høringsinstanser


De selvstendige kommunale pensjonskasser
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norske Pensjonskassers Forening
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening

 

Til toppen