Høring - forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften

Det foreslås nasjonale deleksamener og at departementet skal kunne ilegge overtredelsesgebyr ved misbruk av tittel, grad eller institusjonsnavn. Det blir foreslått å innføre et krav om lovlig opphold for studierett. Departementet ønsker å innføre en forskriftshjemmel for å kunne fastsette regler om beregning av tjenestetid for stipendiater. NOKUTs styre utvides med en representant som er fagskolestudent. Det skal kunne stilles krav om ar studentene har egen bærbar PC.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.08.2015

Vår ref.: 15/1643

Høring - forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre lov 1. april 2005
nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift 15. desember 2005 nr. 1506 egenbetaling ved universiteter og høyskoler. 

Departemnentet foreslår  å utvide NOKUTs styre, slik at både studenter og fagskolestudenter blir representert i styret. 

Videre foreslås det en lovhjemmel som vil gi departementet myndighet til å pålegge utdanningsinstitusjonene å avholde nasjonale deleksamener i alle typer utdanninger. 

Etter universitets- og høyskoleloven kan den som forsettelig eller uaktsomt tildeler eller bruker en tittel for grad eller yrkesutdanning i strid med loven, straffes med bøter. Videre kan den som forsettelig eller uaktsomt bruker en vernet institusjonsbetegnelse, straffes med bøter. Det foreslås å endre loven slik at departementet i stedet kan ilegge overtredelsesgebyr. 

Det foreslås å innføre et krav om lovlig opphold i Norge som vilkår for studierett. 

Det foreslås å endre loven slik at departementet kan fastsette regler om beregning av tjenestetid etter tjenestemannsloven for stipendiater. 

Det blir videre foreslått å endre egenbetalingsforskriften, slik at institusjonene kan kreve at studentene har egen bærbar PC. 

Det vises til vedlagte høringsnotat for nærmere omtale. 

Høringssaken er tilgjengelig på regjeringen.no. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: http://regjeringen.no/id2405076

Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet: postmottak@kd.dep.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. 

Høringsfristen er 20. august 2015. 

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på adresselisten. 

Med hilsen

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør
                                      
Bodil Marie Olsen
seniorrådgiver


vedlegg

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Departementene
Statlige og private universiteter og høyskoler
Fagskoler (offentlige og private)
Felles studieadministrativt tjenestesenter
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanning
VOX
Statens lånekasse for utdanning
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Nasjonalt fagskoleråd
Norsk studentorganisasjon
Organisasjon for norske fagskolestudenter

Skattedirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Domstolsadministrasjonen
Den Norske Advokatforening


Fylkeskommunene
Fylkesmannsembetene

NHO
Abelia
Virke
Spekter
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge
LO Stat
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Akademikerforbundet
Arkitektenes Fagforbund
Bibliotekarforbundet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det norske Diakonforbund

Det norske maskinistforbund

Econa
Fellesorganisasjonen
Forskerforbundet
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon
Naturviterne
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
STAFO
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Utdanningsforbundet

Sivilombudsmannen
Riksrevisjonen
Sametinget
Norsk Presseforbund
Steinerskoleforbundet
Studieforbundet solidaritet
Norsk senter for menneskerettigheter