Høring - forslag til endring i forskrift om skrivemåten av stedsnavn

Forslaget har sin bakgrunn i Stortingets behandling av representantforslag nr. 58 (2007- 2008) vedrørende endring av bruksnavn uten grunneiers samtykke.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2009

Forskriften ble vedtatt 3.11.2009.

Vår ref.: 2009/00404 KU/KU2 CHA:amb

HØRINGSBREV – Forslag til endring i forskrift 2007-06-01 nr. 592 om skrivemåten av stedsnavn

Kultur- og kirkedepartementet sender med dette utkast til endring i forskrift om skrivemåten av stedsnavn på høring. Høringsfristen er 1. juli 2009. Forskriften er hjemlet i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn § 13 første ledd.

1. BAKGRUNN

Forslaget har sin bakgrunn i Stortingets behandling av representantforslag nr. 58 (2007-2008) vedrørende endring av bruksnavn uten grunneiers samtykke. I Innst. S. nr. 124 (2008-2009), som ble behandlet i Stortinget 13. januar, ber komiteen departementet så snart som praktisk mulig komme tilbake med en lovendring som sikrer bredere sammensetning av nemnda. Komiteen var enstemmig i sin innstilling.

Ettersom sammensetningen av klagenemnda er fastsatt gjennom forskrift vil det ikke bli behov for noen lovendring på dette punkt. Kultur- og kirkedepartementet har i stedet utarbeidet et utkast til endring i forskriften som søker å ivareta komiteens merknader. Forskriften fastsettes av departementet, jf. lov om stadnamn § 13.

Endringsforslaget sendes med dette på bred høring til de relevante instanser.

Kultur- og kirkedepartementet vil senere komme tilbake med et lovendringsforslag som adresserer de øvrige problemstillingene som reises i Innst. S. nr. 124 (2008-2009).

2. KLAGENEMNDA FOR STEDSNAVNSAKER

Vedtak om skrivemåten av stedsnavn kan påklages av de som har rett til å ta opp saker om skrivemåten, med unntak av navnekonsulentene. Klagen skal rettes til det organet som har gjort vedtak om skrivemåten. Dersom klageren ikke får medhold etter ny vurdering, går saken til klagenemnda for stedsnavnsaker, jf. lov om stadnamn § 10 andre ledd:

Klager på andre vedtak enn dei som er gjorde av eit departement, skal behandlast av ei klagenemnd oppnemnd av Kongen.

Selve sammensetningen av nemnda er regulert i forskrift om skrivemåten av stedsnavn § 11:

Klagenemnda skal oppnemnast av departementet. Medlemmene blir oppnemnde for fire år om gongen.
Nemnda skal ha ein fast leiar med dommarkompetanse og ein annan fast medlem oppnemnd på fritt grunnlag. I tillegg skal det oppnemnast ein språkkunnig representant for kvar av dei to offisielle målformene, ein kunnig i samiske språk og ein som er kunnig i kvensk. Medlemmene skal ha personlege varamedlemmer. Nestleiar er vara for leiar.
Klagenemnda vil etter dette ha fire medlemmer ved behandling av norske stadnamn, elles minst tre medlemmer. Dersom stemmetalet står likt, avgjer leiaren saka.
Når det gjeld norske stadnamn, er klagenemnda vedtaksfør når minst tre medlemmer er til stades, av desse leiar eller nestleiar. I saker som gjeld samiske eller kvenske stadnamn, må nemnda vere fulltalig, det vil seie leiar eller nestleiar, medlem oppnemnd på fritt grunnlag og den sakkunnige i samisk eller kvensk.

Ved behandling av norske stedsnavn består altså klagenemnda i dag av fire medlemmer: en jurist, et medlem oppnevnt på fritt grunnlag samt to språkkyndige (en for bokmål og en for nynorsk). Lederen har dobbeltstemme dersom stemmetallet står likt etter avstemning. Ved behandling av samiske og kvenske navn består klagenemnda av tre medlemmer: en jurist, et medlem oppnevnt på fritt grunnlag og en språkkyndig. De språkkyndige medlemmene utgjør dermed et mindretall ved behandlingen av saker i klagenemnda.

3. ENDRINGSFORSLAG

Kultur- og kirkedepartementet foreslår å endre § 11 i forskriften slik at det i fremtiden oppnevnes to faste medlemmer på fritt grunnlag. Ved behandling av norske stedsnavn vil klagenemnda da heretter bestå av fem medlemmer: en jurist, to medlemmer oppnevnt på fritt grunnlag samt to språkkyndige (en for bokmål og en for nynorsk). Ved behandling av samiske og kvenske navn vil nemnda bestå av fire medlemmer: en jurist, to medlemmer oppnevnt på fritt grunnlag og ett språkkyndig medlem.

Departementet ønsker samtidig å foreslå en mindre endring i kompetansekravet for nemndas leder. Det kreves i dag at nemndas leder skal ha dommerkompetanse. Det sentrale i denne bestemmelsen er at nemnda til enhver tid besitter tilstrekkelig juridisk kompetanse. I tillegg til stedsnavnlovens bestemmelser vil det særlig være krav til kunnskap om forvaltningsrett. Departementet mener at det er tilstrekkelig at det kreves at nemndas leder har juridisk kompetanse.

Kultur- og kirkedepartementet foreslår etter dette at § 11 endres slik:

Klagenemnda skal oppnemnast av departementet. Medlemmene blir oppnemnde for fire år om gongen.
Nemnda skal ha ein fast leiar med juridisk kompetanse og to andre faste medlemmer oppnemnd på fritt grunnlag. I tillegg skal det oppnemnast ein språkkunnig representant for kvar av dei to offisielle målformene, ein kunnig i samiske språk og ein som er kunnig i kvensk. Medlemmene skal ha personlege varamedlemmer. Nestleiar er vara for leiar. Klagenemnda vil etter dette ha fem medlemmer ved behandling av norske stadnamn, elles minst fire medlemmer.
Når det gjeld norske stadnamn, er klagenemnda vedtaksfør når minst fire medlemmer er til stades, av desse leiar eller nestleiar. Dersom stemmetalet står likt, avgjer leiaren saka. I saker som gjeld samiske eller kvenske stadnamn, må nemnda vere fulltalig, det vil seie leiar eller nestleiar, to medlemmer oppnemnd på fritt grunnlag og den sakkunnige i samisk eller kvensk.

Slik departementet ser det vil det være ønskelig om medlemmene som skal oppnevnes på fritt grunnlag i fremtiden oppnevnes etter forslag fra relevante organisasjoner, som for eksempel Kommunenes Sentralforbund. Departementet imøteser innspill til aktuelle organisasjoner som kan gis forslagsrett ved oppnevningen av medlemmer på fritt grunnlag i klagenemnda.

Klagenemnda ble sist oppnevnt i januar 2008 for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2011. Gjennom dette forslaget til forskriftsendring vil nemnda så snart som praktisk mulig bli utvidet med en person også i den tiden som gjenstår av inneværende periode.

4. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Endringsforslaget medfører ingen vesentlige administrative og økonomiske konsekvenser.

5. HØRINGSFRIST

Høringsfrist er 1. juli 2009. Vi ber om at alle svarene også sendes elektronisk til postmottak@kkd.dep.no.

Høringsbrevet er lagt ut på Regjeringen.no under adressen http://www.regjeringen.no

Vi ber om at notatet sendes til aktuelle underliggende organer eller andre berørte institusjoner som ikke finnes på høringslisten.

Med hilsen

Christina Smith-Erichsen e.f.
avdelingsdirektør

Christine Hamnen
seniorrådgiver

Vedlegg:

 

Departementene

Sametinget

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Kommunene

Universitetene

Følgende distriktshøgskoler:

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Volda

Samisk Høgskole

ABM-utvikling

Arran Lulesamisk senter

Avinor as

Bokmålsforbundet

De samiske samlinger

Det Norske Akademi for Sprog og

Litteratur

Det norske meteorologiske institutt

Direktoratet for naturforvaltning

Finsk-norsk kulturinstitutt

Fagforbundet

Forsvarets militærgeografiske tjeneste

GeoForum

Jernbaneverket

Klagenemnda for stedsnavnsaker

Kommunenes Sentralforbund

Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

Kunst i offentlige rom - KORO

Kvæntunet

Kvenkultursenteret

Kystdirektoratet

Navnebeskyttelsen Norge

Navnekonsulenttjenestene

Norut NIBR

Nordisk Samisk Institutt

Noregs Mållag

Norges Bygdekvinnelag

Norges Bondelag

Norges geologiske undersøkelser

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk-Finsk Forening

Norsk kulturråd

Norske Kveners Forbund

Norsk lokalhistorisk institutt

Norsk Polarinstitutt

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

NVE

Posten Norge

Reindriftsforvaltningen

Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark

Riksmålsforbundet

Samarbeidsnemnda for navnegransking

Samerådet

Samenes Folkeforbund

Samenes Landsforbund

Samisk kultursenter

Skogfinnenes interesser i Norge

Skoltene i Norge

Språkrådet

Statens kartverk

Sjøkartverket

Vegdirektoratet

Østsamene i Neiden

Ája Samisk språksenter

Til toppen