Høringer

Høring - Forslag til endring i reindriftsloven og forslag til forskrift

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til endring i reindriftsloven og forslag til forskrift på høring. Forslagene går ut på å gi Fylkesmannen hjemmel til, på nærmere angitte vilkår, å fastsette høyeste reintall per siidaandel. Der hvor fylkesmannen har fastsatt et slikt reintall, kan likevel to eller flere siidaandeler bli enige om en annen reintallsfordeling seg imellom.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.02.2016

Vår ref.: 14/1037-

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til endring i reindriftsloven og forslag til forskrift på høring. Forslagene går ut på å gi Fylkesmannen hjemmel til, på nærmere angitte vilkår, å fastsette høyeste reintall per siidaandel. Der hvor fylkesmannen har fastsatt et slikt reintall, kan likevel to eller flere siidaandeler bli enige om en annen reintallsfordeling seg imellom. 

Utarbeidelse av bruksregler og tilpasning av reintall er nå i hovedsak gjennomført. Det faktiske reintallet er i hovedsak nede på det nivået som er fastsatt i bruksreglene. Reintallsreduksjonen har skjedd gjennom forholdsmessig reduksjon i henhold til reindriftsloven § 60 tredje ledd. Det er hovedsakelig i deler av Finnmark utfordringene med hensyn til reintall har gjort seg gjeldende. 

Når siidaandelene har fullført en forholdsmessig reduksjon, gjelder det ikke noe høyeste reintall for den enkelte siidaandel, men bare for siidaen samlet. Et fortsatt reintall innenfor den rammen som er fastsatt for siidaen, forutsetter en reintallsfordeling internt som gir et samlet reintall innenfor det fastsatte. 

Det har over tid kommet signaler fra ulike hold, herunder næringen selv, som kan tyde på at en del reineiere øker, eller vil øke sitt reintall for å komme bedre ut ved en eventuell ny reintallsreduksjon, såkalt posisjonering. Det er svært viktig at grunnlaget for en økologisk bærekraftig reindrift opprettholdes framover. På den bakgrunn mener Landbruks- og matdepartementet at det snarest må gjennomføres tiltak som forhindrer en ny uønsket utvikling. Landbruks- og matdepartementet ser nå behov for å gjennomføre en lovendring for å forhindre at siidaer etter gjennomført forholdsmessig reduksjon, på nytt øker reintallet. 

Det har gjennom det siste året vært gjennomført konsultasjoner om en lovendring med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund. Dette har etter departementets oppfatning, vært grundige konsultasjoner hvor man langt på vei har kommet hverandre i møte, men hvor man ikke helt har klart å forene standpunktene. 

For øvrig vises det til vedlagte høringsnotat. 

Høringsfristen settes til 15. februar 2016. 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2468763/ eller på epost til postmottak@lmd.dep.no

 

Med hilsen  

Marit Myklevold (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Tor Kjøllesdal
                                                                                          seniorrådgiver

 • Departementene 
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Hedmark 
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Finnmark fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Nord-Trøndelag fylkeskommune
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Hedmark fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Mattilsynet
 • Landbruksdirektoratet
 • Reindriftsstyret
 • Statskog SF
 • Finnmarkseiendommen
 • Norske Reindriftsamers Landsforbund
 • Sametinget
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Fjellstyresamband
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Den Norske Turistforening 
   

Følgende kommuner:

 • Kommunene i Finnmark, Troms og Nord-Trøndelag
 • Kommunene i Nordland unntatt Bø, Flakstad, Moskenes, Røst, Træna, Vega,
 • Vestvågøy, Værøy og Øksnes
 • Kommunene Selbu, Tydal, Holtålen, Røros, Midtre Gauldal, Rennebu, Meldal og
 • Oppdal i Sør-Trøndelag
 • Kommunene Os og Engerdal i Hedmark
 • Kommunene Rindal og Surnadal i Møre og Romsdal 
   

Reinbeitedistriktene:

Øst-Finnmark:

 • Reinbeitedistriktene 1 2 og 3 - Nuortat Matta Varjjat/Østre Sør-Varanger
 • Reinbeitedistriktene 4/5 B - Oarjjit Matta-Varjjat/Vestre Sør-Varanger
 • Reinbeitedistriktene 5A og 5C- Beahceveai/Pasvik
 • Reinbeitedistriktene 6 og 5D- Varjjatnjarga/Varangerhalvøya
 • Reinbeitedistrikt 7-Rákkonjárga
 • Reinbeitedistrikt 9- Corgas/Oarje Deatnu
 • Reinbeitedistrikt 13-Siskit Corgas ja Lágesduotta
 • Reinbeitedistrikt 14- Spiertanjarga/Børselvfjellet
 • Reinbeitedistrikt 14A-Spiertagàisa
 • Reinbeitedistrikt 16
 • Reinbeitedistrikt 17
   

Vest-Finnmark:

 • D-19 Sállan/Sørøy
 • D-20 Fálá/Kvaløy
 • D-21 Gearretnjárga
 • D-22 Fiettar
 • Rbd 23 S/N gr. A
 • D-23 S/N gr. B
 • D-23 S/N gr. C Jalgon
 • Rbd 23 S/N gr. D
 • D-24A Oarje-Sievju/Seiland Vest
 • D-248 Seiland Øst,
 • D-25 Stierdná/Stjernøy
 • D-26 Lákkonjárga
 • D-27 Joahkonjárga
 • D-28 Cuokcavuotna/Bergsfjord
 • D-29 Seakkesnjárga ja Silda
 • D-32 Silvetnjárga
 • D-33 Spalca
 • D-34 Ábborášša
 • D-35 Fávrrosorda
 • D-42 Beahcegealli
 • D-36 Cohkolat ja Biertávarri
 • D-37 Skártvággi
 • D-39 Árdni/Gávvir-Arnøy/Kågen
 • D-40 Orda
 • D-41 Beaskáđas
 • D-19/32T Lahkko-Lakselvdal/Lyngsdal
 • D-33T lttunjárga/Rendalen
 • D-11T Reinøy
 • D-30A Vestre sonestyre/Oarjjabealli
 • D-308 Midtre sonestyre/Guovdajohtolat
 • D-30C Østre sonestyre/Nuorttabealli
   

Troms: 

 • Gielas
 • Grovfjord
 • Helligskogen
 • Hjerttind/Altevatn/Fagerfjell
 • Kanstadfjord/Vestre Hinnøy
 • Kongsvikdalen
 • Kvaløy
 • Lakselvdal/Lyngsdal
 • Mauken/Tromsdalen
 • Nord-Senja, Dividalen
 • Rebbenesøy
 • Rein øy
 • Rendalen
 • Ringvassøy
 • Sør-Senja
 • Tjeldøy
 • Vannøy 
   

Nordland:

 • Frostisen
 • Skjomen
 • Stájggo-Hábmer
 • Duokta
 • Balvatn
 • Saltfjellet
 • Lldgruben
 • Hestmannen/Strandtindene
 • Røssåga/Toven
 • Jillen-Njaarke
 • Byrkije
 • Voengelh-Njaarke
   

Nord-Trøndelag:

 • Feren reinbeitedistrikt
 • Skjækerfjell reinbeitedistrikt
 • Luru reinbeitedistrikt
 • Østre Namdal reinbeitedistrikt
 • Vestre Namdal reinbeitedistrikt
 • Fosen reinbeitedistrikt
   

Sør-Trøndelag: 

 • Saanti sijte
 • Gåebrien sjite
 • Fæmund sijte
 • Svahken sijte
 • Trollheimen sijte