Høring - Forslag til endring i reindriftsloven og forslag til forskrift

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til endring i reindriftsloven og forslag til forskrift på høring. Forslagene går ut på å gi Fylkesmannen hjemmel til, på nærmere angitte vilkår, å fastsette høyeste reintall per siidaandel. Der hvor fylkesmannen har fastsatt et slikt reintall, kan likevel to eller flere siidaandeler bli enige om en annen reintallsfordeling seg imellom.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.02.2016