Høring - forslag til endring i verdipapirforskriften om rapporteringsplikt for handler i derivater mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2011

Vår ref.: 07/3583 IG

Høring - forslag til endringer i verdipapirforskriften om rapporteringsplikt for handler i derivater som gjelder finansielle instrumenter notert på regulert marked

Vedlagt følger høringsnotat 10. februar 2011 utarbeidet av Finanstilsynet. I høringsnotatet foreslås det at transaksjonsrapporteringsplikten i verdipapirforskriften kapittel 10, underkapittel IX utvides til å omfatte derivater med finansielt instrument notert på regulert marked som underliggende.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen
1. juni 2011. Det bes om at høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til ordinær post.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                       Alexander Behringer
                                                                       underdirektør


Vedlegg: Liste over høringsinstanser og Finanstilsynets høringsnotat 10. februar 2011

Gjenpart: Finanstilsynet (ref. nr. 08/2581)

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
HSH
Handelshøyskolen BI
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norsk Investorforum
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Siviløkonomene
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

 

Til toppen