Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av forlag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 19.12.2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 5.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.04.2018

Vår ref.: 14/536-123

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 19.12.2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 5.

Forslaget gjelder vilkår for distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker, salat på friland og matpotet dyrket i Nord-Norge og er en oppfølgning av jordbruksoppgjøret 2017. Det ble da bestemt at tilskuddsgrunnlaget for distriktstilskudd for frukt, bær og grønt skulle utvides, slik at det også skulle kunne gis tilskudd for varer som ikke ble omsatt gjennom omsetningsledd.

Høringsdokumentene er publisert på: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2592670/

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser.
Høringsfristen er satt til 4. april 2018 jf. Utredningsinstruksens punkt 1-4.

Med hilsen

Viil Søyland (e.f.)
avdelingsdirektør                                                Henriette Evensen
                                                                                seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 • Kommunene
 • Fylkesmennene
 • Landbruksdirektoratet
 • Finansdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og småbrukarlag
 • Nordgrønt
 • Produsentforeningen 1909
 • Norges Bærdyrkerlag
 • Kontraktdyrkernes landslag
 • Produsentorganisasjonen Ottar
 • Bondens marked
 • Norsk gartnerforbund
 • Gartnerhallen
 • Grøntprodusentenes samarbeidsråd

Til toppen