Høring - forslag til endringer i arbeidstvistloven

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring et notat med forslag til endringer i arbeidstvistloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2019

Vår ref.: 13/1250

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring et notat med forslag til endringer i arbeidstvistloven.

En ny arbeidstvistlov trådte i kraft 1. mars 2012 og erstattet arbeidstvistloven fra 1927. Det var hovedsakelig en teknisk revisjon og språklig modernisering som da ble foretatt. Formålet var å gjøre loven mer pedagogisk og lettere tilgjengelig for brukerne.

Arbeidstvistloven har nå vært i funksjon i snart sju år, og departementet har gjennomgått erfaringer som er gjort med den nye loven for å avdekke eventuelle behov for justeringer. Høringsbrevet er utarbeidet på grunnlag av innspill fra Arbeidsretten og Riksmekleren, som begge bruker arbeidstvistloven i sin daglige virksomhet. Departementet har også hatt et møte med alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet hvor forslagene i høringsnotatet ble drøftet.

Høringsfristen er 1. april 2019.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "Send inn høringssvar" nedenfor.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om høringssaken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller andre.

Med hilsen

Ingrid Sandvei Francke (e.f.)
avdelingsdirektør

Inger Pettersen
seniorrådgiver

 • Akademikerne
 • ALT c/o Industri Energi
 • Apotekforeningen
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • Datatilsynet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske jordmorforening
 • Arbeidstilsynet
 • Domstolsadministrasjonen
 • Finans Norge
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Handelshøyskolen BI Oslo
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Institutt for offentlig rett (UIO)
 • Institutt for privatrett (UIO)
 • Junit
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Jushjelpa i Nord-Norge
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • KS Bedrift
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • NITO
 • Norges Juristforbund
 • Norges Lastebileierforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk olje og gass
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norsk sosiologforening
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Oslo kommune
 • Petroleumstilsynet
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Regelrådet  
 • Regjeringsadvokaten
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Utenriksdepartementet
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund