Høring - forslag til endringer i årsregnskapsforskrifter for foretak under tilsyn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2011

Vår ref.: 10/5174 GK

Høring - forslag til endringer i årsregnskapsforskrifter for foretak under tilsyn

Finansdepartementet ba i brev 25. februar 2011 Finanstilsynet om å vurdere innspill som kom frem i høringen om regnskapsføring i finansstiftelser. Finanstilsynet har vurdert innspillene og foreslår i brev 23. juni 2011 endringer i regelverket. Vedlagt er Finanstilsynets brev 23. juni 2011 og et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet om endringer i årsregnskapsforskrifter for foretak under tilsyn.

Finanstilsynet foreslår at finansstiftelser som eier kun ett datterselskap unntas fra konsernregnskapsplikt.

Det foreslås også enkelte tilpasninger av årsregnskapsforskrifter til endringer i:

i)  Regnskapsloven som har bakgrunn i en utredning om foretaksstyring og tiltak mot
    manipulasjon av finansiell informasjon, jf. NOU 2008: 16 og Prop. 117 L
    (2009–2010). Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (foretaksstyring og
    tiltak mot manipulering av finansiell informasjon).

ii)  Forsikringsvirksomhetsloven kapittel 12 Alminnelige regler for skadeforsikring, hvor 
     blant annet hovedprinsippene for de ulike forsikringstekniske avsetninger er tatt
     opp i loven ved egne bestemmelser, administrasjonsavsetning har utgått som en
     egen avsetning og en egen bestemmelse om avsetning for ikke avløpt risiko har
     tilkommet.

Videre forslås enkelte ytterligere endringer i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper og årsregnskapsforskriften for banker og finansieringsforetak.
 
Finansdepartementet tar sikte på at endringer gjøres gjeldende f.o.m. regnskapsåret for 2011, og ber om merknader innen 30. september 2011.

Det bes om at høringsinnspillene også sendes til postmottak@fin.dep.no. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                           Per Øystein Eikrem
                                                                           avdelingsdirektør


Vedlegg: Liste over høringsinstanser
              Finanstilsynets brev 23. juni 2011 med høringsnotat

 

 

Høringsinstanser

Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
AktuarKonsulenters Forum
Brønnøysundregistrene
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Imarex Nos ASA
Nasdaq OMX  Oslo ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
NOS Clearing ASA
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Revisjonssjefkretsen
Sjøassurandørenes Centralforening
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

 

Til toppen