Høring - Forslag til endringer i årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2016Vår ref.: 15/3961 FMA GK

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak, jf. vedlagte høringsnotat og utkast til endringer utarbeidet av Finanstilsynet.

Forslaget skal bidra til mer effektiv og enklere rapportering. Krav til noteopplysninger om kapitaldekningen i regnskapet foreslås utvidet, og valgmuligheter knyttet til innsendelse av revisorbekreftelser og årsregnskap foreslås fjernet. Endringsforslagene antas ikke å medføre vesentlige økonomiske eller administrative ulemper.

Virkeområdet til forskriften foreslås utvidet til også å omfatte forvaltningsselskap uten tillatelse til å drive aktiv forvaltning, forvaltere av alternative investeringsfond og morselskap til foretak som omfattes av krav til ansvarlig kapital.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 1. juni 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv. 

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

 

 

Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Brønnøysundregistrene
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
EVRY
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Kommunalbanken
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Norges Bank
Norsk Kapitalforvalterforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
Oslo Børs
Regnskap Norge
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet