Høring - forslag til endringer i bokføringsforskriften mv

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.08.2016

Vår ref.: 14/1944 PF

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i bokføringsforskriften mv., jf. vedlagte høringsnotat og utkast til forskriftsendringer utarbeidet av Skattedirektoratet. 

Bakgrunnen for høringen er forslag til oppfølging av enkelte av tiltakene foreslått i rapporten «Forenklinger i bokføringsregelverket», utarbeidet av en prosjektgruppe oppnevnt av Norsk RegnskapsStiftelse (NRS). Rapporten ble overlevert Finansdepartementet i juni 2014. Rapportens siktemål var særlig å redusere de administrative byrdene for de næringsdrivende.    

Høringen gjelder endringer i bokføringsforskriften mv. blant annet vedrørende bokføring av samleposter i kunde- og leverandørspesifikasjon, beløpsgrense for prosjektregnskap innen bygge- og anleggsvirksomhet og dokumentasjon av merverdiavgift ved innførsel av varer. 

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 10. august 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på departementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.    

  

Med hilsen 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

 

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

 

 

Alle departementene
Akademikerne
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Finanstilsynet
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Øko-forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Økokrim
Økonomiforbundet