Forsiden

Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.02.2012

Vår ref.: 11/4460

Høring - forslag til endring i eiendomsmeglingsforskriften

Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat 2. mai 2011 utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Høringsnotatet er tilgjengelig på:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer.html?id=1832

I høringsnotatet foreslås det inntatt en ny bestemmelse i eiendomsmeglingsforskriftens § 1-5 om formidling av kontraktsposisjoner.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen
5. februar 2012. Høringssvar bes også sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                         Alexander Behringer
                                                                         underdirektør


Vedlegg:  Høringsliste

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
ØKOKRIM