Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (oppgjør, avvikling, fagansvarlig mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.09.2009

Vår ref.:

Høringsinstanser iht vedlagte liste
 


       
Deres ref                                          Vår ref                                 Dato
                                                      09/2599 FM IG                      08.06.2009


Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (oppgjør, avvikling, fagansvarlig mv.)


Vedlagt følger høringsnotat 2. juni 2009 utarbeidet av Kredittilsynet med forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften.

Kredittilsynet foreslår i høringsnotatet forbud mot å disponere kjøpers innbetaling av kjøpesummen til fordel for selger før kjøper har fått hjemmel til eiendommen (høringsnotatet pkt. 2).

Videre inneholder høringsnotatet forslag til endringer i regelverket knyttet til avvikling av eiendomsmeglingsforetak (høringsnotatet pkt. 3).

I høringsnotatet pkt. 4 foreslås en mindre endring i eiendomsmeglingsloven § 5-3 vedrørende egenhandel.

Høringsnotatet inneholder dessuten forslag til endring av eiendomsmeglingsloven § 2-9 annet ledd, slik at Kredittilsynet ved enkeltvedtak kan gi tillatelse til at samme person er fagansvarlig for mer enn ett eiendomsmeglingsforetak/én filial (høringsnotatet pkt. 5).

Avslutningsvis omfatter høringsnotatet forslag til endring av eiendomsmeglingsforskriften § 6-4 første ledd første punktum om innsyn i budjournal.

 

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatet innen 10. september 2009. Høringssvar bes også sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                Alexander Behringer
                                                                                underdirektør

 

Vedlegg: - Kopi av Kredittilsynets høringsnotat 2. juni 2009
              - Liste over høringsinstanser

Gjenpart: Kredittilsynet
 

Høringsinstanser


Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
HSH
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Telemark
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Rettshjelperforeningen
Riksadvokaten
Siviløkonomene
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Verdipapirfondenes Forening
ØKOKRIM
 

 

Til toppen