Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og -forskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.04.2011

Vår ref.: 07/2088 IG

Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (tidsfrist for bestått medhjelpereksamen, plikt til å skrive regning basert på medgått tid, egnethetskrav for eiendomsmeglerfullmektiger mv.)

Vedlagt følger høringsnotat 30. september 2010 utarbeidet av Finanstilsynet, der det forslås endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften. I høringsnotatet er det blant annet foreslått at det fastsettes en tidsfrist på seks måneder fra ansettelse til medhjelper må ha bestått medhjelpereksamen. Videre foreslår Finanstilsynet at plikten til å skrive regning basert på medgått tid oppheves for oppdrag der det er avtalt at meglers vederlag skal bestå i fastpris eller provisjon.

Videre følger vedlagt Finanstilsynets vurdering av vandelskrav for eiendomsmeglerfullmektiger datert 30. september 2010. Som det fremgår av vedlegget, foreslår Finanstilsynet ikke regelendringer på dette punkt. Departementet ber likevel om høringsinstansenes syn på hvorvidt det bør oppstilles krav om egnethet for eiendomsmeglerfullmektiger.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 6. april 2011. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til ordinær post.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                               Alexander Behringer
                                                               underdirektør

Vedlegg:

Gjenpart: Finanstilsynet

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøgskolen i Bodø
HSH
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Sogn- og Fjordane
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Rettshjelperforeningen
Riksadvokaten
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
ØKOKRIM

 

 

Til toppen