Høring - Forslag til endringer i forskrift 22. august 2005 nr. 909 om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr

Departementet foreslår en harmonisering med Kommisjonens metode for bøtefastsettelse i den norske forskriften om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr. Høringsfrist er 4. juli 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.07.2011

Vår ref.:

Vedlagt følger høringsnotat, der det forslås endringer i ovennevnte forskrift.

I høringsnotatet er det foreslått endringer i forskriften § 3 for å oppnå en skjerping i nivået for overtredelsesgebyr i overensstemmelse med praksis i EU/EØS. Formålet er å øke den preventive effekten ved slike gebyrer. Forslagene om endringer innebærer en tilnærming til Europakommisjonens retningslinjer fra 2006 for fastsettelse av bøter (EF tidende nr. C 210, 1.9.2006, side 1). EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har vedtatt tilsvarende retningslinjer for fastsettelse av bøter (EØS-tillegget til Den Europeiske unions tidende nr. 63, 21.12.2006 side 44). En tilpasning av de norske reglene om utmålingen av overtredelsesgebyr til retningslinjene i EU/EØS vil skape større forutberegnlighet for foretakene. Ved en harmonisering vil de norske reglene i det alt vesentlige samsvare med reglene i EU/EØS, og foretakene vil ha en omfattende praksis fra EU/EØS-organene å se hen til for veiledning.

Kommisjonens retningslinjer fra 2006 tar, i likhet med de tidligere retningslinjene, fortsatt utgangspunkt i overtredelsens grovhet og varighet. Retningslinjene er imidlertid endret i overensstemmelse med Kommisjonens erfaringer for å oppnå et tilstrekkelig høyt bøtenivå, både ut fra allmennpreventive og spesialpreventive hensyn. Endringene fra 2006 består først og fremst i at bøtene beregnes med utgangspunkt i foretakets omsetning av de varer og tjenester overtredelsen direkte eller indirekte omfatter. Videre er det etter de nye retningslinjene en sterkere sammenheng mellom boten og varigheten av overtredelsen. Det er også lagt større vekt på gjentakelse ved utmålingen.

På denne bakgrunn foreslås det en harmonisering med Kommisjonens metode for bøtefastsettelse i den norske forskriften. I § 3 nytt tredje ledd foreslås at det ved utmålingen av gebyr for overtredelser av konkurranseloven § 10 og § 11 skal tas utgangspunkt i et beløp på inntil 30 % av foretakets årlige salg av varer og tjenester som overtredelsen direkte eller indirekte omfatter, multiplisert med det antall år overtredelsen pågår, jf. forslag til § 3 nytt fjerde ledd. I § 3 nytt femte ledd er det foreslått at for særlig grove overtredelser av konkurranseloven § 10 og § 11, kan gebyret økes med ytterligere 15 – 20 prosent av omsetningsverdien som fastsatt i § 3 nytt tredje ledd. Det foreslås også at gjentakelse skal sanksjoneres strengere enn tidligere i § 3 nytt sjette ledd bokstav b. For nærmere om disse og øvrige endringer som departementet foreslår i forskriften, se vedlagte høringsnotat. 

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 4. juli 2011. Merknadene bes sendt på e-post til postmottak@fad.dep.no, eller ved ordinær post.

Med hilsen

 

Therese Motzfeldt (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
Karin Kilset
seniorrådgiver

 

Vedlegg: Høringsnotat og høringsliste.

Advokatfirma Arntzen de Besche AS  
Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen  
Advokatfirmaet Grette DA  
Advokatfirmaet HJORT DA  
Advokatfirmaet Schjødt DA  
Advokatfirmaet Thommessen AS  
Advokatfirmaet Selmer DA  
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA  
Advokatfirmaet Haavind AS  
Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech AS  
Advokatfirmaet Wikborg Rein  
Akademikerne  
ANFO – Annonsørforeningen  
Bryggeri- og mineralvannfabrikkenes Forening  
Brækhus Dege Advokatfirma DA  
Brønnøysundregistrene
Bull & Co Advokatfirma AS  
Dagligvareleverandørenes Forening  
Datatilsynet
Deloitte Advokatfirma AS  
Den norske Advokatforening  
Den norske Dommerforening  
Den norske Fagpresses Forening  
Den norske Forleggerforening  
Den norske Revisorforening  
Det juridiske Fakultet UiB  
Det juridiske Fakultet UiO  
Det juridiske Fakultet UiT  
Domstoladministrasjonen  
Entreprenørforeningen bygg og anlegg  
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finanstilsynet  
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening  
Fono Den norske platebransjen  
Forbrukerombudet  
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Føyen Advokatfirma DA  
Handelshøyskolen BI  
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon  
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund  
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)  
Konkurransetilsynet  
Kopinor, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til åndsverk
Kvale Advokatfirma DA  
Landsorganisasjonen i Norge  
Legemiddelindustriforeningen  
Maskinentreprenørenes Forbund  
Mediebedriftenes Landsforening  
Arbeidsgiverforeningen Spekter  
Apotekerforeningen  
Bedriftsforbundet  
Norges Bilbransjeforbund  
Byggmesterforbundet  
Norges Colonialgrossisters Forbund  
Norges Eiendomsmeglerforbund  
Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund  
Norges Gullsmed Forbund  
Norges Handelshøyskole  
Norges Rederiforbund  
Norges Skogeierforbund  
Norges Taxiforbund  
Norsk Hotell- og Restaurantforbund  
Norsk Industriforening for Generiske legemidler  
Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor  
Norske Sjømatbedrifters Landsforening  
Mediebedriftenes Landsforening  
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening  
Norske Rørleggerbedrifters Landsforening  
NORWACO  
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)  
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening   
Oljeindustriens Landsforening (OLF)  
Oslo Statsadvokatembeter  
Rederienes Landsforening  
Regjeringsadvokaten  
Reiselivsbedriftenes Landsforening (NHO Reiseliv)  
Riksadvokatembetet  
Riksrevisjonen  
(RIF) Rådgivende Ingeniørers Forening  
Sivilombudsmannen  
Skatterevisorenes Forening v/leder Øyvind Eriksen, Skatt Øst – Hamar  
Sparebankforeningen i Norge  
Tono  
Transportbrukerenes Fellesorganisasjon  
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund  
ØKOKRIM  
Arbeidsdepartementet    
Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet  
Finansdepartementet      
Fiskeri- og kystdepartementet     
Forsvarsdepartementet      
Helse- og omsorgsdepartementet    
Justis- og politidepartementet     
Kommunal- og regionaldepartementet    
Kulturdepartementet    
Kunnskapsdepartementet       
Landbruks- og matdepartementet    
Miljøverndepartementet     
Nærings- og handelsdepartementet    
Olje- og energidepartementet     
Samferdselsdepartementet      
Utenriksdepartementet      


 

Til toppen