Høring - forslag til endringer i forskrift om fosterhjem (kommunens tilsyn med barn i fosterhjem)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2013

Vår ref.:

Høringsbrev

Arbeidsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Atferdssenteret

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Barnevernets uviklingssenter i Nord-Norge

Datatilsynet

Fylkesmennene

Helsedirektoratet

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Diakonhjemmets høgskole

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Landets pasient- og brukerombud

Likestillings- og diskrimineringsombudet

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Norsk Innvandrerforum

Norges Forskningsråd (NFR)

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

OMOD - Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Regionsenter for barn og ungdoms psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Riksrevisjonen

Sametinget

Sentralenheten for fylkesnemndene

Sivilombudsmannen

Statens helsetilsyn

Statens råd for funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Nordland

Universitetet i Tromsø

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

Akademikerne

Antirasistisk senter

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum

Childwatch International - UiO

Den Norske Advokatforening

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Forandringsfabrikken

Forum for Barnekonvensjonen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Ideelt barnevernsforum

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Tromsø

Kirkens bymisjon

Kirkens Familievern

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter (KIM)

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen (LO)

Landsorganisasjonen for romanifolket

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Røde Kors

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk Barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk helse- og sosiallederlag

Norsk Lærerlag

Norsk Psykologforening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)

PRESS - Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Redd Barnas Rettighetssenter

Ressurssenter for Pakistanske Barn

Romanifolkets kystkultur

Romanifolkets Riksforbund

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Taternes landsforening

UNICEF-komiteen i Norge

Utdanningsforbundet

VIRKE

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)