Høring Forslag til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og utvekslingssamarbeid mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i regler om godkjenning av organisasjoner som tilrettelegger for elevutveksling til utlandet, samt godkjenning av utvekslingssamarbeid mellom norske videregående skoler og skoler i utlandet. Etter forslaget oppheves ved ikrafttredelse gjeldende forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og utvekslingssamarbeid mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2019

Vår ref.: 19/1408

Høring - Forslag til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og utvekslingssamarbeid mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og utvekslingssamarbeid mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole (godkjenningsforskriften) på høring. Etter forslag oppheves ved ikrafttredelse gjeldende forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole.

Departementet foreslår følgende regelendringer som innebærer realitetsendringer og som er omtalt videre i vedlagt høringsnotat:

  • Vilkår for godkjenning skal bli tydeligere, slik at det blir enklere å vurdere om vilkårene er oppfylt også underveis i godkjenningsperioden.
  • Vilkår for å trekke tilbake godkjenningen skal angi hvilke kriterier som legges til grunn for vurderingen. Se omtale i kapittel 3.4 og 3.6.
  • Utvekslingsorganisasjoner og skoleeiere skal sørge for at elever og foresatte på et tidlig tidspunkt har tilgjengelig informasjon om relevante kulturelle og sikkerhetsmessige forhold knyttet til oppholdet. Se omtale i kapittel 3.1 og 3.5.
  • Ansvarsforholdene skal komme klart frem, blant annet utvekslingsorganisasjonenes og skoleeiernes ansvar for elevenes sikkerhet. Se omtale i kapittel 3.2.
  • Utvekslingsorganisasjonene skal rapportere årlig om status for rutiner og annet som er grunnlag for godkjenningen. Både organisasjonene og skoleeierne skal rapportere umiddelbart om alvorlige hendelser som medfører brudd på vilkårene. Se omtale i kapittel 3.3. og 3.6.

Godkjenningsforskriften vil bli fastsatt i løpet av juni 2019. Slik vil nytt regelverk tre i kraft innen rimelig tid i forkant av ny søknadsrunde for godkjenning av utvekslingsorganisasjoner og utvekslingssamarbeid høsten 2019.
Høringsfristen settes til 1. juni 2019. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2637901. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

Med hilsen


Karin Bjørkeli Hjermundrud (e.f.)
avdelingsdirektør                                                                      Erin Nordal
                                                                                                     rådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Abelia

AFS Norge

Akademikerne

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Association of Norwegian Students Abroad

Aust-Agder fylkeskommune

Barne- og likestillingsdepartementet

Buskerud fylkeskommune

Datatilsynet

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

EF Education First AS

Elevorganisasjonen

Explorius Eudcation AS

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Forskerforbundet

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestland

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Heltberg International Utveksling

Hordaland fylkeskommune

Hovedorganisasjonen Virke

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Korero AS

Kristne Friskolers Forbund

KS

Kulturdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Language Education Norge AS (Aspect)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lærernes Yrkesforbund

Momento Education Norway AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning

Nordland fylkeskommune

Norsk fosterhjemsforening

Norsk Lektorlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk studentorganisasjon

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune

Riksrevisjonen

Rogaland fylkeskommune

Rotary Ungdomsutveksling

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Samordna opptak

Sivilombudsmannen

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Speak (Language Education Norge AS)

Statens lånekasse for utdanning

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Steinerskolefobundet

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

STS High School (STS Education AS)

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Unio

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Voksenopplæringsforbundet

Youth for understanding Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Østfold fylkeskommune