Høring - forslag til endringer i forskrifter om rapportering for verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i regler om rapportering til Finanstilsynet i henholdsvis verdipapirforskriften, forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven og forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvalting av alternative investeringsfond.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.05.2015