Høring - forslag til endringer i forskrifter om rapportering for verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i regler om rapportering til Finanstilsynet i henholdsvis verdipapirforskriften, forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven og forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvalting av alternative investeringsfond.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.05.2015

Vår ref.: 14/5934 FMA IG

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i regler om rapportering til Finanstilsynet i henholdsvis verdipapirforskriften, forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven og forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvalting av alternative investeringsfond. Det vises til vedlagte brev 16. desember 2014 fra Finanstilsynet.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til høringsutkastet innen 18. mai 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen som ligger på denne nettsiden. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                   Alexander Behringer
                                                                   avdelingsdirektør

Finans Norge
Finanstilsynet
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venturekapitalforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirsentralen ASA

Til toppen