Høring - Forslag til endringer i genteknologiloven

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til tre endringer genteknologiloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.08.2020

Vår ref.: 18/2015

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til tre endringer i lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven)

Det første forslaget innebærer at loven endres slik at den ikke gjelder for produkter som tillates omsatt etter lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler mv. (legemiddelloven). Loven skal imidlertid fortsatt gjelde for klinisk utprøvning av legemidler som består av, eller inneholder, genmodifiserte organismer. Også når formålet med den kliniske utprøvningen er å utvide indikasjonen (anvendelsesområdet) til et legemiddel som allerede er tillatt omsatt etter legemiddelloven, skal loven gjelde dersom det er en endret miljørisiko som ikke omfattes av omsetningstillatelsen etter legemiddelloven. Et delvis unntak fra genteknologiloven for GMO-legemidler er gjennomført i praksis siden 2008, men lovfesting av unntaket har så langt manglet.

Det andre forslaget til lovendring innebærer at ved godkjenning av søknad om klinisk utprøvning av legemidler med GMO, skal det ikke gjøres noen vurdering etter genteknologiloven av samfunnsnytte, bærekraft eller etikk. En egen vurdering av disse kriteriene for denne spesifikke produktgruppen etter genteknologiloven vil normalt være overflødig på bakgrunn av de vurderinger som foretas etter legemiddelregelverket.

Det tredje forslaget til lovendring innebærer at det i lovens bestemmelse om saklig virkeområde føyes til en ny bestemmelse om at der det følger av EØS-avtalen, kan det gis forskrift om at visse organismer ikke skal omfattes av loven. Klima- og miljødepartementet mener at en slik lovendring nå er nødvendig, eksemplifisert ved EUs beslutning i 2017 om at fisk vaksinert med en bestemt DNA-vaksine ikke skal anses som en GMO. En slik endring er også ønskelig for å lettere og raskere kunne tilpasse oss utviklingen i EU når det gjelder hvilke organismer som ikke skal anses som GMO. Forslaget innebærer at vi kan følge praksis i EU i de tilfeller der EUs praksis innebærer at et produkt som omfattes av genteknologiloven, likevel ikke skal omfattes av loven. Vi vil imidlertid ikke kunne følge EUs praksis der denne innebærer at et produkt som ikke omfattes av genteknologiloven, likevel skal omfattes.

Vedlagt følger et høringsnotat som redegjør nærmere for forslagene. Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor. Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 18/2015, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no. Høringsfristen er innen utgangen av 5. august 2020.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Med hilsen

Torbjørn Lange (e.f.)
avdelingsdirektør

Solveig Paulsen
seniorrådgiver

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Finansdepartementet

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestland

GenØk - Senter for biosikkerhet

GMO-Nettverket

Havforskningsinstituttet

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Justis- og beredskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Natur og ungdom

Naturvernforbundet

Norges Bondelag

Norges forskningsråd

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk Institutt for naturforskning

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Sabima

Statens legemiddelverk

Utenriksdepartementet

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

WWF-Norge