Høring - forslag til endringer i kapitalkravsforskriften

Resultat: 1) Forskrift 24. april 2008 om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.v. (kapitalkravsforskriften). 2) Forskrift 24. april 2008 om endring av forskrift 22. desember 2006 nr. 1616 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.03.2008

Vår ref.: 08/417 FM MW

Høring – forslag til endringer i kapitalkravsforskriften

 

I

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag til endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften). Endringene er i knyttet til

  1. å utvide bestemmelsen om særlige regler for verdipapirforetak for beregning av operasjonell risiko til å også omfatte tjenester som nevnt verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1, 
  2. gjennomføring av rådsdirektiv 2007/18/EF om endring av rådsdirektiv 2006/48/EF med hensyn til at visse institusjoner innlemmes i virkeområdet og behandlingen av eksponeringer overfor multilaterale utviklingsbanker, og
  3. gjennomføring av rådsdirektiv 2006/48/EF, bilag VIII, del 3, kapittel 1.4.2, punkt 36, som er en teknisk presisering.

II

Finansdepartementet sender også på høring et forslag til endring av forskrift 22. desember 2006 nr. 1616 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern.

For å få en større likhet i bestemmelsene mellom kapitaldekningskrav for forsikringsselskaper mv. og kapitalkrav for bank og verdipapirforetak mv., foreslår Finansdepartementet at risikovekten for multilaterale utviklingsbanker i standardmetoden jf. rådsdirektiv 2006/48/EF også gjøres gjeldende i kapitaldekningsregelverket for forsikringsselskaper mv. Den foreslåtte endringer vil innebære at kapitalkravet for nevnte investeringer reduseres fra 20 prosent risikovekt til 0 prosent risikovekt for visse multilaterale utviklingsbanker. Banker og verdipapirforetak er i motsetning til forsikringsselskap underlagt kapitalkrav for valutarisiko. Den valutarisiko som vil kunne oppstå ved forsikringsselskapers investeringer i engasjementer med multilaterale utviklingsbanker vil følgelig ikke fanges opp av et tilsvarende kapitalkrav. Forslaget må derfor ses i sammenheng med de krav til måling og overvåkning av risiko som er fastsatt i forskrift 17. desember 2007 nr. 1457 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning, herunder adgangen til å anvende derivater for å redusere risikoen på eiendeler i annen valuta. Etter Finansdepartementets vurdering bør det derfor være tilstrekkelig at forsikringsselskaper er underlagt kapitalforvaltningsforskriftens krav til måling og overvåkning av risiko, samt det generelle kravet om at det samlede risikonivået må være forsvarlig i forhold til selskapets risikobærende evne.

III

En liste over høringsinstanser er vedlagt brevet her. Departementet ber om eventuelle merknader innen torsdag 27. mars 2008. Departementet ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem

avdelingsdirektør


 

Vedlegg


Gjenpart: Kredittilsynet

Forskrift om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.v. (kapitalkravsforskriften)

 

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.2008 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. § 4, jf. § 1 annet ledd, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 a åttende ledd, § 2-9 b femte ledd og § 2-9 c annet ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-15, § 9-16 og § 9-17. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 30a (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

 

I.

I forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.v. (kapitalkravsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

§ 5-4 tredje ledd bokstav k og l, samt ny bokstav m og n skal lyde:

(3) Uten hinder av bestemmelsen i første og annet ledd kan engasjementer med følgende multilaterale utviklingsbanker gis risikovekt 0 prosent:

            k. Det europeiske investeringsfond (EIF),

            l. Organisasjonen for multilaterale investeringsgarantier (MIGA), 

m. Den internasjonale finansieringsfasilitet for vaksinasjon (IFF), og

n. Den islamske utviklingsbank (ISDB).

 

§ 18-3 sjette ledd første kolon skal lyde:

(6) Faste volatilitetsjusteringer som skal benyttes gitt daglig verdivurdering av pantet (i prosent):

 

§ 41-2 første ledd første punktum skal lyde:

(1) Verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenestene som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1, 4 og 5, og forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse til å yte investeringstjeneste som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4 skal, uten hensyn til størrelsen på kapitalkravet beregnet etter andre deler av denne forskrift, ha en ansvarlig kapital som minst svarer til en fjerdedel av foretakets faste kostnader i det foregående år.

 

II

 

Endringen trer i kraft straks.

 

________________________________________________

 

 

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2006 nr. 1616 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern

 

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.2008 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) §6-3 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 777, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven ) §2-9a åttende ledd og §2-9b femte ledd, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet §7-3 og lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven ) §4 , jf. §1 annet ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2000/12/EF endret ved direktiv 2004/69/EF). Endret ved forskrifter 16 april 2007 nr. 407 , 29 juni 2007 nr. 876 .

 

I.

I forskrift 22. desember 2006 nr. 1616 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern gjøres følgende endringer:

 

§ 5 første ledd bokstav A nytt åttende strekpunkt skal lyde:

-           Fordringer på og fordringer garantert av de multilaterale utviklingsbanker som nevnt i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.v. (kapitalkravsforskriften) § 5-4 tredje ledd.

 

§ 5 første ledd bokstav C første strekpunkt skal lyde:

-           Fordringer på og fordringer garantert av de multilaterale utviklingsbankene som nevnt i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.v.(kapitalkravsforskriften) § 5-4 første ledd (risikoklasse 1) og fjerde ledd.

 

§ 5 første ledd bokstav E nytt andre strekpunkt skal lyde:

-           Fordringer på og fordringer garantert av de multilaterale utviklingsbankene som nevnt i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.v.(kapitalkravsforskriften) § 5-4 første ledd (risikoklasse 2 og 3) og annet ledd.

 

 

II

 

Endringen trer i kraft straks.

 

 

 

 

 

Høringsinstanser


Alle departementer
Datatilsynet
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Økonomiforbundet

Til toppen