Høring - forslag til endringer i kapitalkravsforskriften

Resultat: 1) Forskrift 24. april 2008 om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.v. (kapitalkravsforskriften). 2) Forskrift 24. april 2008 om endring av forskrift 22. desember 2006 nr. 1616 om minstekrav til kapitaldekning i forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak og holdingsselskap i forsikringskonsern.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.03.2008