Høring - forslag til endringer i reglene for telefonsalg

Departementet foreslår å endre unntakene i markedsføringsloven slik at telefonsalg fra næringsdrivende til forbrukere som er reservert i Reservasjonsregisteret kun er tillatt dersom forbrukeren har rettet en direkte anmodning til den enkelte aktøren om å få markedsføringshenvendelser per telefon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.10.2015

Vår ref.: 13/2284

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene for telefonsalg i markedsføringsloven. 

Det er i dag i utgangspunktet forbudt å rette markedsføringshenvendelser til forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg i Reservasjonsregisteret. Telefonhenvendelser er allikevel tillatt dersom forbrukeren uttrykkelig har anmodet om å bli kontaktet per telefon eller dersom forbrukeren har et kundeforhold med aktøren som ringer. Det foreslås å endre unntakene slik at telefonsalg fra næringsdrivende til forbrukere som er reservert i Reservasjonsregisteret kun er tillatt dersom forbrukeren har rettet en direkte anmodning til den enkelte aktøren om å få markedsføringshenvendelser per telefon.

Det foreslås ingen endringer i frivillige organisasjoners mulighet til å ringe eksisterende kunder eller givere i markedsføringsøyemed.

Vedlagt følger høringsnotat om overnevnte lovendringer og enkelte andre lovendringer av lovteknisk karakter samt spørsmål til høringsinstansene.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 9. oktober 2015.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under ”Send høringssvar” på departementets hjemmeside (https://www.regjeringen.no/no/dokument/hoyringar/id1763/?ownerid=298). For de som ikke har mulighet til å avgi høringsuttalelse digitalt, kan høringssvar sendes per post til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Alle uttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. 

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til seniorrådgiver Lars Grøndal på tlf. 22 24 24 85 eller per e-post til lars.grondal@bld.dep.no.

Med hilsen                                                                          

Hilde Merethe Berg (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                         Lars Grøndal
                                                                                         seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Abelia

Akademikerne

Aller Media

Amnesty International Norge

ANFO – Annonsørforeningen

Barneombudet

Bedriftsforbundet

Bellona

Brønnøysundregistrene

CARE Norge

Datatilsynet

De norske Bokklubbene AS

Den Norske Advokatforening

Den norske Dataforening

Den norske Dommerforening

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Direktesalgsforbundet

Distansehandel Norge

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

EL & IT Forbundet

Elektronisk Forpost Norge

Energibedriftenes Landsforening

Finans Norge

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finanstilsynet

Flyktninghjelpen

Forbruker Europa

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Forening for interaktiv markedsføring (INMA)

Framtiden i våre hender

Frivillighet Norge

Gjeldsoffer-Alliansen

Grønn hverdag

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Innsamlingskontrollen

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Justis- og beredskapsdepartementet.

Kirkens Nødhjelp

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Konkurransetilsynet

Kreativt Forum

Kreftforeningen

Kulturdepartementet

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsorganisasjonen i Norge

Leger Uten Grenser

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Markedsføringsforbundet

Markedsføringsforeningen i Oslo

Markedsrådet

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsenhet

NORBOAT

NORDMA

Norges Automobil-Forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Blindeforbund

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Handikapforbund

Norges Innsamlingsråd

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Røde Kors

Norsk Folkehjelp

Norsk Industri

Norsk Luftambulanse

Norsk Markedsanalyseforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Forsikringsmegleres Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett (NSM)

Nærings- og fiskeridepartementet

OBOS

Pensjonistforbundet

Plan Norge

Redd Barna

Redningsselskapet

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Samferdselsdepartementet

Schibsted ASA

Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund

Statens institutt for forbruksforskning

Stiftelsen elektronikkbransjen

Stiftelsen Livsglede for Eldre

Tele2 Norge AS

Telenor

Telia Sonera Norge AS

UNICEF Norge

Unio

USBL

Verdipapirfondenes Forening

WWF

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund