Høring - forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.05.2018

Vår ref.: 18/526 SL

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak.

De viktigste endringene innebærer nye regler om fradrag for avsetninger til dekning av forsikringsforpliktelser. Det foreslås også endringer som gjelder skattlegging av filialer av utenlandske skadeforsikringsforetak. For reelt gjensidige sjøforsikringsforetak foreslås særlige regler som er tilpasset særtrekkene ved slike foretak.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 7. mai 2018. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen 

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                        Hallvard Rue
                                                                        lovrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Bedriftsforbundet
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Fiskebåt
Hovedorganisasjonen Virke
Hurtigbåtenes Rederiforbund
KS
Kystrederiene
Maritimt Forum
Norges Rederiforbund
Norsk Eiendom
Norske Maritime Leverandører
Norsk olje og gass
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regnskap Norge
Samvirkesenteret v/May Woldsnes
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Storbedriftenes skatteforum, Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)