Høring - forslag til endringer i solvensmarginforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2009

Vår ref.: 09/883 FM MAO

Etter anmodning fra Finansdepartementet har Kredittilsynet vurdert ulike spørsmål knyttet til naturskadefondet og den beregning som følger av forskrift 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper og gjenforsikringsselskaper (solvensmarginforskriften). Kredittilsynet foreslår at en prosentandel av avsetningene til naturskadefondet kan anses som solvensmarginkapital frem til Solvens II-regelverket er blitt gjennomført.

Kredittilsynets høringsnotat av 27. februar 2009 er vedlagt. I del II av utkast til endringsforskrift i Kredittilsynets notat vedlegg A skisserer tilsynet ikrafttredelse fra regnskapsåret 2008. Vi bemerker at en eventuell slik endringsforskrift ikke vil få ikrafttredelse før fra regnskapsåret 2009.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 1. august 2009. Det bes om at høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til ordinær post. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                                    Per Øystein Eikrem  
                                                                                    avdelingsdirektør

Vedlegg

Høringsinstanser


Alle departementene
AktuarKonsulenters Forum
Banklovkommisjonen
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

 

Til toppen