Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag til endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i straffeprosessloven, og i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet, forslag til endringer i folketrygdloven. Forslagene gjelder personer som unndrar seg straff eller strafforfølgning og innebærer begrensninger i retten til og tilgangen på offentlige ytelser for slike personer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.10.2017

Vår ref.: 17/4831 ES SSA/bj

Høring - Forslag til endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven (begrensninger i retten til og tilgangen på offentlige ytelser for personer som unndrar seg straff eller strafforfølgning)


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette, i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet, på høring forslag til endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven. Forslagene innebærer begrensninger i retten til og tilgangen på offentlige ytelser for personer som unndrar seg straff eller strafforfølgning.

Etter straffeprosessloven kan retten på nærmere vilkår beslutte å sette under forvaltning formuen til en domfelt eller siktet som unndrar seg straff eller strafforfølgning. Dette innebærer at den domfelte eller siktede mister rådigheten over sin formue, herunder innestående på bankkonti. Formålet er blant annet å tvinge vedkommende til å møte frem. I høringsnotatet foreslås å endre straffeprosessloven slik at det gjøres klart at siktede også mister rådigheten over løpende inntekter, som trygde- og pensjonsytelser. Forslaget sikrer at ytelsene ikke blir utbetalt på en slik måte at siktede likevel får tilgang til dem.

Folketrygdloven har regler som begrenser retten til trygde- og pensjonsytelser for domfelte som soner fengselsstraff eller siktede som utholder varetekt. I høringsnotatet foreslås å endre folketrygdloven slik at retten til trygde- og pensjonsytelser begrenses på samme måte for personer som unndrar seg straff eller strafforfølgning, dersom retten har satt deres formue under forvaltning. Slike personer vil likevel, i likhet med domfelte som soner fengselsstraff eller siktede som utholder varetekt, fortsatt kunne ha rett til ytelser til forsørgelse av barn. Forslaget til endringer i straffeprosessloven vil sikre at disse ytelsene blir underlagt forvaltning, og utbetalt til den som har krav på forsørgelse.

Frist for å gi høringssvar er 17. oktober 2017.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Med vennlig hilsen

Fredrik Bøckman Finstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Sigurd Aaserudhagen
fung. lovrådgiver

 

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Generaladvokaten
Krigsadvokatene for Nord-Norge
Krigsadvokatene for Sør-Norge

Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og
    miljøkriminalitet (ØKOKRIM)

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Erstatningsnemda for voldsofre
Fylkesmennene
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Kontoret for voldsoffererstatning
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Kriminalomsorgsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Regjeringsadvokaten
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Statens barnehus
Statens pensjonskasse
Statens sivilrettsforvaltning
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester
    (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Tolldirektoratet
Trygderetten

Advokatforeningen
Akademikerne
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene
Den norske Dommerforeningen
Den norske Forsikringsforening
Den norske Helsingforskomité
DIXI Landsforeningen for voldtatte
Fellesskap mot seksuelle overgrep
Finans Norge
Fritt ord
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Gatejuristen
Hovedorganisasjonen Virke
IKT-Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kommunal landspensjonskasse (KLP)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Krisesentersekretariatet
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Landslaget for offentlige pensjonister (LOP)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
MiRA-senteret
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Offisersforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Psykologforening
Norsk Rettsmedisinsk Forening
Norsk rikskringkasting
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske kvinnelige juristers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Pensjonistforbundet
Pensjonskasseforeningen
Politiets fellesforbund
Politijuristene
PRO-senteret
Prostituertes interesseorganisasjon i Norge
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for seksuelt misbrukte menn
Senter mot incest og seksuelle overgrep Hordaland
Statsadvokatenes forening
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
Støttesenter mot incest Oslo
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Unio
Voksne for barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
Politihøgskolen