Høring - Forslag til endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i straffeprosessloven, og i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet, forslag til endringer i folketrygdloven. Forslagene gjelder personer som unndrar seg straff eller strafforfølgning og innebærer begrensninger i retten til og tilgangen på offentlige ytelser for slike personer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.10.2017