Prop. 32 L (2017–2018)

Endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven (tilgang og rett til offentlige ytelser ved unndragelse fra straff eller strafforfølgning)

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen lovendringer som innebærer begrensninger i tilgangen og retten til offentlige ytelser for personer som unndrar seg straff eller strafforfølgning. Endringene i straffeprosessloven sikrer at siktede ikke får tilgang til utbetalinger og andre overføringer, herunder offentlige ytelser, dersom formuen er satt under forvaltning som følge av unndragelse fra straff eller strafforfølgning. Endringene i folketrygdloven innebærer dessuten at siktedes rett til å få utbetalt visse ytelser, i en slik situasjon suspenderes eller reduseres.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget