Høring - forslag til endringer i verdipapirfondloven og lov om forvaltning av alternative investeringsfond mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til diverse endringer i verdipapirfondloven, lov om forvaltning av alternative investeringsfond, forskrift til verdipapirfondloven og forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond, jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.03.2016