Høring - forslag til endringer i verdipapirfondloven og lov om forvaltning av alternative investeringsfond mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til diverse endringer i verdipapirfondloven, lov om forvaltning av alternative investeringsfond, forskrift til verdipapirfondloven og forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond, jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.03.2016

Vår ref.: 15/2418

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til diverse endringer i verdipapirfondloven, lov om forvaltning av alternative investeringsfond, forskrift til verdipapirfondloven og forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond, jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 21. mars 2016.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv. 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Høyskolen i Sogn og Fjordane
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Regnskap Norge
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norsk Kapitalforvalterforening
Nordic Trustee
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Økonomiforbundet