Høring - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Forslaget innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) erstattes av en ny, samlet likestillings- og diskrimineringslov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.01.2016

Vår ref.: 15/3432

Høring – forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Vi viser til vedlagte høringsnotat med tilhørende vedlegg.

Forslaget innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) erstattes av en ny, samlet likestillings- og diskrimineringslov.   

Struktur i høringsnotat og vedlegg

Forslaget inneholder både bestemmelser som viderefører gjeldende rett og bestemmelser som endrer dagens regler. For at det skal være enkelt for høringsinstansene å se endringene, er forslag som innebærer en endring i dagens regler, endringer i lovteksten som tydeliggjør gjeldende rett og enkelte særbestemmelser som fortsatt kun skal gjelde for enkelte diskrimineringsgrunnlag, plassert i høringsnotatet. De fleste forslagene som kun innebærer en videreføring av gjeldende rett, er plassert i vedlegget til høringsnotatet. Også redegjørelser for gjeldende rett er plassert i vedlegget med henvisninger til hvor i høringsnotatet det aktuelle spørsmålet omtales.

Høringsfrist

Høringsfristen er fredag 22. januar 2016. Det vil ikke bli gitt utsatt høringsfrist. Høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar».

Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer, organisasjoner mv. som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Mariette Garborg (telefon 22 24 25 39), Anne Jorun Ballangrud (telefon 22 24 25 85) eller Thea Bull Skarstein (telefon 22 24 78 66).

 

Med hilsen                                                                    

Hege Nygård (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Mariette Garborg

                                                                                          førstekonsulent

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 

 

 

Offentlige instanser

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsretten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet  

Barnesakkyndig kommisjon

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for økonomistyring

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet  

Helsedirektoratet

Høyesterett

Innovasjon Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Kommunene  

 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Politidirektoratet  

Regionale ressurssentre for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten  

Sametinget

Senter for IKT i utdanningen

Sivilombudsmannen

Sjøfartsdirektoratet  

Skattedirektoratet

Standard Norge

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Statsbygg

Sysselmannen på Svalbard

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet  

Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

 

Universiteter, forskningsinstitusjoner mv.

Forskningsstiftelsen FAFO

Gáldu   - Kompetansesenter for urfolks rettigheter

Handelshøyskolen BI

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Stord/Haugesund

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Ålesund

Institutt for samfunnsforskning

KILDEN

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nordisk samisk institutt (NSI)

Nordlandsforskning

Norges arktiske universitet (UIT)

Norges forskningsråd

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet                      (NTNU)

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Regnesentral Samisk høgskole

Senter for samiske studier

Senter for studier av Holocaust og                              livssynsminoriteter

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning UiO

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo - Det juridiske fakultet, avd. for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD)

Universitetet i Oslo - Det juridiske fakultet         

Norsk senter for menneskerettigheter

Universitetet i Stavanger

 

Tros- og livssynssamfunn mv.

Biskopene

Bispedømmerådene

Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo

Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim

Holistisk Forbund

Humanetisk forbund

Islamsk Råd

Kirkerådet

Oslo Katolske bispedømme

 

Hovedorganisasjoner mv i arbeidslivet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske Forleggerforening

Den norske legeforening

EL og IT Forbundet

Fagforbundet

Fellesforbundet for sjøfolk

Fellesorganisasjonen (FO)

Finans Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

KS

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Juristforbund

Norges Rederiforbund

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk kvinnelige teologforening

Norsk Lektorlag

Norsk Psykologforening

Norsk redaktørforening

Norsk sjømannsforbund

Norsk sykepleierforbund

Norske arkitekters landsforbund

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Politijuristene

Unio

Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 

Interesseorganisasjoner, humanitære   organisasjoner mv.

Abelia  

Afghanistankomiteen i Norge

Aksept  

Aleneforeldreforeningen

Alternativ til Vold

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Atferdssenteret - Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

Atlas-alliansen

Avinor

Bamseklubben  

Barn- og foreldrerett

Byggenæringens Landsforening

Care Norge

Caritas Norge

Club Romano

Delta Kappa Gamma Society international, avd. Norge

Den norske Helsingforskomité

Den Norske Romforening

DIXI – ressurssenter i Oslo

Elevorganisasjonen

Ensliges Landsforbund

Fellesrådet for Afrika

Fellesskapet mot seksuelle overgrep

Flyktninghjelpen  

FN-sambandet i Norge

FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Forbundet for transpersoner i Norge

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning

Foreningen for østsamene

Forum for Menn og Omsorg

Framtiden i våre hender

Frelsesarmeen

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Gáldu – kompetansesenter for urfolks rettigheter

Harry Benjamin Ressurssenter

Helseutvalget for bedre homohelse                                 

HivNorge

Human Rights service (HRS)

IKT Norge

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Internasjonal helse- og sosialgruppe

International Romani Union Representative in Norway

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon

Krisesentersekretariatet

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kvenlandsforbundet

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)

Landsforeningen for overvektige

Landsforeningen for Romanifolket

Landsforeningen for transkjønnete

Landsgruppen av helsesøstre

Landsorganisasjonen for Romanifolket

Landsrådet   for norske barne- og                                ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)

Likestillingssenteret

Mangfold i Arbeidslivet

Mannsforum

Menneskerettsalliansen

Mental Helse

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Norges Bygdekvinnelag

Norges fiskarkvinnelag

Norges Handikapforbund

Norges idrettsforbund

Norges kristne Råd

Norges kvinne- og familieforbund

Norges kvinnelobby

Norges Røde Kors

Norsk design- og arkitektursenter (DogA)

Norsk folkehjelp

Norsk kommunalteknisk forening

Norsk kvinnesaksforening

Norsk Montessoriforbund

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk studentorganisasjon (NSO)

Norsk Studentunion

Norsk-Finsk Forbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske fag- og friskolers landsforbund

Norske kveners forbund

Norske kvinnelige akademikere

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

NSB

Nye SOS Rasisme

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Oslo Queer

Press - Redd Barna Ungdom

Queersamiska forening

Redd Barna

REFORM ressurssenter for menn

Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)

Rettferd for taperne

Rettspolitisk forening

Riddu Riddu

Romani Kultura

Romanifolkets forening

Romanifolkets Kystkultur

Romanifolkets Riksforbund

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samarbeidsrådet  for tros- og livssynsamfunn

Samenes Folkeforbund

Sami Nisson Forum

Samisk Kvinneforum

Sárahkka  

Scandianavian Leather Men Norge (SLM)

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Sex og Politikk

Sjuvliano Kerr

Skeiv ungdom

Skeiv verden

Skogfinske interesser i Norge    

Skolenes landsforbund                                                  

SMiL Norge

Steinerskoleforbundet

Stensveen Ressurssenter for Transpersoner

Stine Sofies Stiftelse

Stopp Diskrimineringen

Støttesenter mot Incest og seksuelle overgrep

Synshemmede Akademikeres forening

Taternes landsforening

Uføres Landsorganisasjon (ULO)

Uloba – Independent Living Norge

Unge funksjonshemmede

UNICEF-komiteen i Norge

Utrop

Voksenopplæringsforbundet

Voksne for barn

Ønskebarn

Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile